<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=104201806710190&ev=PageView&noscript=1"/>
Motocontroler Logo

Akcja promocyjna „Kasa wraca do portfela” – zwrot pieniędzy za opinię

Film z Twoją opinią = 300 PLN zwrotu
Zdjęcie z autem + odpowiedzią na 3 pytania 100 PLN zwrotu
Zostawienie opinii pod postem 50 PLN zwrotu
Akcja trwa od 22.01.2024 do 31.03.2024 r.
Pula zwrotów to tylko 10 zdjęć oraz 4 filmy, dlatego warto się pospieszyć.
Filmy i zdjęcia wraz z odpowiedziami na pytania prosimy przesyłać na adres email: [email protected]
Jak to działa?
Jeżeli kupisz sprawdzone przez nas auto, to odpowiedz na te 3 pytania:
 • 1
  Ile udało Ci się wynegocjować zniżki cenowej ze sprzedającym dzięki raportowi?
 • 2
  Jak oceniasz Motocontrolera?
 • 3
  Czy poleciłbyś nas znajomym?
i wyślij nam zdjęcie podobne do tych, a otrzymasz 100 PLN zwrotu na konto:
zadowolony klient Motocontrolera
zadowolony klient Motocontrolera
zadowolony klient Motocontrolera
Zgarnij 300 PLN zwrotu, za przesłanie filmu podobnego do tych poniżej:
Motocotroler Video
Motocotroler Video
Motocotroler Video
Jak uzyskać zwrot?
 • 1
  Zakupić dowolny pakiet sprawdzenia w witrynie https://www.motocontroler.com
 • 2
  Przesłać dowód zakupu pojazdu w formie umowy ze sprzedającym lub dokumentu poświadczającego przerejestrowanie auta na adres email: [email protected]
 • 3
  Przesłać na wskazany powyżej adres email wideo nagrane według poniższych wytycznych:
 • 4
  Wyrazić zgodę na publikację wizerunku: pobierz zgodę PDF
Jeśli chcesz wysłać Wideo:
 • Obraz musi być akceptowalnej jakości (ostre i czytelne);
 • Dźwięk musi być akceptowalnej jakości (bezproblemowe dosłyszenie treści);
 • Należy powiedzieć, że sprawdzenie odbyło się z udziałem „Motocontrolera”;
 • Należy powiedzieć o efekcie sprawdzenia np. znaleziono usterkę, o której sprzedający nie wspominał wcześniej;
Jeśli chcesz wysłać Zdjęcie:
 • Obraz musi być akceptowalnej jakości (ostre i czytelne);
 • Na zdjęciu musi być osoba lub osoby, które kupiły auto (mogą być osoby trzecie);
 • Na zdjęciu musi być pojazd sprawdzony przez Motocontrolera;
Regulamin promocji

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kasa wraca do portfela” (dalej jako: Promocja) jest MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000932185, NIP: 6793226824, REGON: 520440363, ul. płk. S. Dąbka 8/402, 30-732 Kraków (dalej jako: MotoControler, Organizator).
 2. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie MotoControler oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://motocontroler.com/regulamin-promocji-video/
 3. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Promocji, określa zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, kryteria oceny zgłoszeń, prawa i obowiązki Organizatora, jak również prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. k.c..
 5. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią pieniężną, loterią fantową lub loterią promocyjną, ani żadną inną grą, której wynik zależy od przypadku, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
 6. Celem Promocji jest podniesienie świadomości kupujących w zakresie stanu technicznego nabywanych pojazdów używanych, promocja marki Organizatora, jak również umożliwienie Uczestnikom otrzymania zwrotu części lub całości kwoty zapłaconej z tytułu usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem.
 7. Promocja polega na zwróceniu przez Organizatora części albo całości kosztów zakupu usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem w zamian za otrzymanie przez Organizatora od Uczestnika:
  1. nagranego przez Uczestnika filmiku, w którym Uczestnik ukazuje pojazd zakupiony po skorzystaniu ze (świadczonej przez Organizatora) usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem oraz w którym Uczestnik opisuje przebieg i zadowolenie ze współpracy z Organizatorem – możliwość zwrotu kwoty 300zł.
  2. zdjęcia ukazującego Uczestnika wraz z pojazdem zakupionym po skorzystaniu ze (świadczonej przez Organizatora) usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem wraz z udzieleniem odpowiedzi na następujące pytania:
   • Ile udało Ci się wynegocjować zniżki cenowej ze sprzedającym dzięki raportowi?
   • Jak oceniasz Motocontrolera?
   • Czy poleciłbyś nas znajomym?

   – możliwość zwrotu kwoty 100 zł

Zwrot nastąpi na warunkach i zasadach ustalonych w ramach niniejszego Regulaminu.

§2 Czas i miejsce promocji

 1. Promocja trwa od 22 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r.
 2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§3 Zasady udziału w promocji

 1. Udział w Promocji mogą wziąć Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. ukończyli 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. posiadają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. nie są pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, ani nie pozostają z Organizatorem w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym,
  4. zapoznali się z Regulaminem i akceptują jest postanowienia,
  5. skorzystali w okresie 2 miesięcy przed datą rozpoczęcia promocji z świadczonej przez Organizatora usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem oraz zakupili pojazd będący przedmiotem weryfikacji.
 2. Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub brak spełniania warunków udziału w Promocji (ujawniony po zgłoszeniu się Uczestnika) skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

§4 Zasady promocji

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, zgłasza swój udział w Promocji poprzez:
  1. udostępnienie Organizatorowi zdjęcia ukazującego Uczestnika wraz z pojazdem zakupionym po skorzystaniu ze (świadczonej przez Organizatora) usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem, wraz z odpowiedziami na pytania wskazane w § 1 ust. 7 pkt 1 (odpowiedzi mogą być udzielone w mailu zgłoszeniowym),
  2. udostępnienie Organizatorowi nagranego przez Uczestnika filmiku, w którym Uczestnik ukazuje pojazd zakupiony po skorzystaniu ze (świadczonej przez Organizatora) usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem oraz w którym Uczestnik opisuje przebieg i zadowolenie ze współpracy z Organizatorem.
  3. Udostępnienie Organizatorowi opinii napisanej przez Uczestnika, w której Uczestnik opisuje pojazd zakupiony po skorzystaniu ze (świadczonej przez Organizatora) usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem oraz w którym Uczestnik opisuje przebieg i zadowolenie ze współpracy z Organizatorem.

  Wraz ze zgłoszeniem Uczestnik przedstawia Organizatorowi dowód zakupu usługi weryfikacji pojazdu oraz dowód zakupu pojazdu.

 1. Zgłoszenia powinny zostać przesyłane na adres mailowy Organizatora – [email protected].
 2. Przesłane materiały muszą spełniać następujące warunki:
  1. zdjęcie:
   • akceptowalna jakość obrazu (ostry i czytelny),
   • ukazuje Uczestnika wraz z pojazdem zakupionym po skorzystaniu ze (świadczonej przez Organizatora) usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem,
   • wyraża zadowolenie Uczestnika z zakupionej usługi oraz z zakupionego pojazdu;
   • odpowiedzi na wszystkie pytania wskazane w § 1 ust. 7 pkt 1 (odpowiedzi mogą być udzielone w mailu zgłoszeniowym);
  2. filmik:
   • akceptowalna jakość obrazu (ostry i czytelny),
   • akceptowalna jakość dźwięku (wyraźnie słuchać głos Uczestnika),
   • ukazuje Uczestnika wraz z pojazdem zakupionym po skorzystaniu ze (świadczonej przez Organizatora) usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem,
   • wyraża zadowolenie Uczestnika z zakupionej usługi oraz z zakupionego pojazdu,
   • zawiera informację, że weryfikacja pojazdu odbyła się z udziałem Organizatora,
   • zawiera informację o efekcie sprawdzenia, np. znaleziono usterkę, o której sprzedający wcześniej nie wspominał.
  1. W okresie trwania Promocji, Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. Uczestnik może wygrać Nagrodę jedynie raz w czasie trwania promocji.
  2. W okresie trwania Promocji, Organizator przyznaje Nagrodę:
   1. 4 razy na miesiąc – za najlepsze filmiki,
   2. 10 razy na miesiąc – za najlepsze zdjęcia

   biorąc pod uwagę zgłoszenia otrzymane w danym miesiącu, z tym że Nagrody zostaną według kolejności zgłoszeń spełniających warunki wskazane w Regulaminie.

  1. Zgłoszenia nie mogą̨ zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia nie mogą̨ naruszać w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
  2. Zgłoszenia muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą̨ stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
  3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego zgłoszenia i przysługują̨ mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie.
  4. Poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne upublicznienie i udostępnienie swojego wizerunku przez Organizatora w ramach Promocji.
  5. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą̨ uwzględniane w Promocji, a ich autorzy nie będą̨ uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
  6. Przy ocenie zgłoszeń będą brane pod uwagę następujące kryteria:
   1. oryginalne podejście do tematu weryfikacji pojazdu przed zakupem,
   2. znajomość praktyk rynkowych w tym zakresie,
   3. promocja marki Organizatora,
   4. jakość i oryginalne wykonanie zdjęć i filmików.
  1. Zgłoszenia otrzymane w danym miesiącu będą oceniane w terminie do 5 dni roboczych następnego miesiąca kalendarzowego.
  2. Zwycięzcy zostaną przez Organizatora powiadomieni o zwycięstwie poprzez wiadomość mailową na adres, z którego nadesłano zgłoszenie.

  §5 Nagroda

  1. Nagrodami są:
   1. zwrot kwoty 300 zł – w przypadku zgłoszeń obejmujących nagrany przez Uczestnika filmik, w którym Uczestnik ukazuje pojazd zakupiony po skorzystaniu ze (świadczonej przez Organizatora) usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem oraz w którym Uczestnik opisuje przebieg i zadowolenie ze współpracy z Organizatorem.
   2. zwrot kwoty 100zł- w przypadku zgłoszeń obejmujących zdjęcie ukazujące Uczestnika wraz z pojazdem zakupionym po skorzystaniu ze (świadczonej przez Organizatora) usługi weryfikacji pojazdu przed zakupem, wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytania wskazane w § 1 ust. 7 pkt 1
  1. Zwycięzca danej Nagrody nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na inną.
  2. Nagroda nie łączy się z innymi promocjami, konkursami, indywidualnymi rabatami i upustami udzielanymi przez Organizatora.

§6 Prawa autorskie

 1. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze słów użytych w ramach zgłoszenia w celach związanych z Promocją, na czas trwania Promocji oraz na 60 miesięcy po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w Internecie, w tym za pośrednictwem profilu firmowego w serwisie YouTube, w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora, tworzenie kampanii marketingowej z udziałem Uczestnika.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w myśl przepisu art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Nagrody zwycięzcy, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego filmiku lub zdjęcia oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych, zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów i opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą̨ wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonej odpowiedzi, objętej zgłoszeniem, Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Promocji Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Uczestnika z powyższego tytułu.

§7 Prawa i obowiązki uczestników

 1. Poprzez przesłanie zgłoszenia każdy Uczestnik akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 3. Organizator przetwarza dane Uczestników w celu przeprowadzenia Promocji oraz wykonania obowiązków wobec Uczestników Promocji. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora w postaci możliwości przeprowadzenia Promocji, którego celem jest propagowanie profilu działalności Organizatora. Dane będą̨ przetwarzane w tym celu do czasu zakończenia Promocji i przekazania Nagrody. Dane Uczestników mogą̨ być ponadto przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dotyczącymi udziału Uczestników w Promocji. W tym celu dane będą̨ przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami. Dane będą̨ w tym celu przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO).
 5. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych oraz żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych mogą̨ domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych. Gdy dane nie będą̨ już potrzebne w celach jakich zostały zebrane lub były przetwarzane mogą̨ żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą̨ potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, mogą̨ żądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W zakresie, w jakim ich dane są̨ przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W takim przypadku Organizator może dalej przetwarzać dane jedynie w razie istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której dotyczą̨, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw z tym związanych należy się skontaktować bezpośrednio z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: [email protected]

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą̨ być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz maksymalnie w terminie 30 dni po jego zakończeniu, na adres email: [email protected]
 2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Promocji.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 4. Reklamacje są̨ rozpatrywane przez Organizatora.
 5. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Promocji Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania zgłoszenia danych oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Promocji. Brak wyjaśnienia wątpliwości jest równoznaczny z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Promocji na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.