Motocontroler Logo

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu motocontroler.com.
 2. Administratorem serwisu jest MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Podgórze w Krakowie, pod numerem KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824 , zwany dalej także Motocontroler.
 3. Dane adresowe Motocontroler:
  1. adres pocztowy: ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków,
  2. numer telefonu: tel. 12 31 30 200,
  3. adres poczty elektronicznej: [email protected].
 1. Z chwilą złożenia zamówienia (zawarcia umowy) Klient:
  1. oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia; brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z Usług, oraz że po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji usługi wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy;
  2. akceptuje, że po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji usługi wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy; wyrażenie takiego żądania przez Klienta będącego Konsumentem powoduje, że takiemu Klientowi – zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, dalej jako: u.p.k.) nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy;
  3. w przypadku Klienta, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oświadcza, że działa on w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; takie oświadczenie będzie uznawane za równoznaczne z faktem, że zawierana umowa posiada dla Klienta charakter zawodowy, chyba że Klient wyraźnie wskaże brak takiego charakteru; w przypadku wskazania, że umowa ma dla Klienta charakter zawodowy, do Klienta nie stosuje się postanowień przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminu dla Konsumentów.
 1. Czas trwania umowy pomiędzy Motocontroler a Klientem obejmuje czas od nawiązania skutecznego kontaktu z sprzedającym pojazd do wysłania na adres e-mail Klienta linku odsyłającego do Raportu. Wysłanie Klientowi linku odsyłającego do raportu stanowi wykonanie przez Motocontroler Usługi zamówionej przez Klienta.
 2. Wszystkie elementy tworzące Serwis takie jak: baza danych, konstrukcja, oprogramowanie, elementy graficzne i wszelkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych udostępniane w ramach Serwisu pozostają pod ochroną prawa powszechnie obowiązującego, a Motocontroler nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników Klientowi i żadnej osobie trzeciej.

 

§ 2. DEFINICJE

 1. Na użytek niniejszego Regulaminu, używane w nim pojęcia oznaczają:
  1. Motocontroler – MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków;
  2. Usługi – oferowane przez Motocontroler usługi określone w § 3, a przede wszystkim dostarczenie raportu o stanie technicznym Pojazdu (w Pakiecie: Standard, Complex, Maxi, Premium) oraz usługi dodatkowe, o których mowa w § 7 Regulaminu;
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi; Klient będący osobą fizyczną może posiadać status Konsumenta;
  4. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w przepisie art. 221c., jak również osoba fizyczna, do której stosuje się przepisy dot. konsumenta;
  5. Pojazd – samochód osobowy lub samochód ciężarowy o DMC 3.5t, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), wskazany przez Klienta, będący przedmiotem oceny stanu technicznego w ramach Usługi;
  6. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem URL: www.motocontroler.com, mający na celu prezentowanie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Motocontroler i złożenie zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie usługi;
  7. Zamówienie – oświadczenie Klienta o dokonaniu zakupu wybranej usługi, a także informacje, które są niezbędne do wykonania wybranej usługi;
  8. Cena – wynagrodzenie Motocontroler  za wykonanie Usług na rzecz Klienta;
  9. Cennik – zestawienie kwot stanowiących wynagrodzenie za poszczególne Usługi świadczone przez Motocontroler; Cennik został udostępniony w Serwisie;
  10. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i tryb korzystania z serwisu i usług oferowanych przez www.motocontroler.com;
  11. Rzeczoznawca – osoba posiadająca niezbędną wiedzą i doświadczenie do celu realizacji Usługi, współpracująca z Motocontroler na podstawie odrębnej umowy, która wykonuje na rzecz Klientów czynności związane z realizacją Usług;
  12. Raport – dokument dotyczący pojazdu sporządzony przez Motocontroler; przykładowy raport dostępny jest w Serwisie;
  13. Siła Wyższa – zdarzenia pozostające poza kontrolą Motocontroler i Klienta, w tym w szczególności strajki, zamieszki, awarie sieci Internet, sieci energetycznej, awarie komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji;
  14. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej;
  15. Pakiet – usługi świadczone przez Motocontroler na zamówienie Klienta na warunkach określonych w Regulaminie, nie stanowiące oceny stanu technicznego Pojazdu. Katalog Pakiet udostępniany jest poprzez Serwis;
  16. Dodatek– usługi świadczone przez Motocontroler na zamówienie Klienta, na warunkach określonych w Regulaminie, polegające na ocenie stanu technicznego Pojazdu. Katalog Dodatki udostępniany jest poprzez Serwis.
  17. Biuro Obsługi Klienta – komórka organizacyjna Motocontroler odpowiedzialna za kontakt z Klientami we wszystkich sprawach związanych z realizacją Usług na rzecz Klienta.
 1. Nazwy jednostek redakcyjnych Regulaminu mają jedynie znaczenie orientacyjne.

 

§  3. USŁUGI I CENY

 1. Pakiety wykonywane są przez Rzeczoznawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Pakiety są realizowane w możliwie najrzetelniejszy sposób. Rzeczoznawca dokonując oceny stanu technicznego Pojazdu wydaje subiektywną opinię bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu.
 2. Informacje o Usługach i ich Cenach umieszczone w Serwisie oraz informacje o sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 3. Pełny katalog Usług świadczonych przez Motocontroler wraz ze szczegółową informacją o zakresie Usług, a także Cennik dostępny jest w Serwisie pod adresem https://motocontroler.com/zamow-usluge/
 4. Ceny podane w Cenniku są Cenami brutto (zawierającymi podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości) i są wyrażone w złotych polskich.
 5. Cennik szczegółowy Motocontroler dostępny jest w Serwisie w tym miejscu
 6. Motocontroler zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w Serwisie, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych w Serwisie, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 

§ 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKI COOKIES  ORAZ DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu Motocontroler.com  (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków.
 2. Polityka prywatności oraz polityka cookies dostępne są Serwisie pod adresem: https://motocontroler.com/polityka-cookies/https://motocontroler.com/polityka-prywatnosci/

 

§  5. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Motocontroler niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, jak również odczytania Raportu.
 2. Klient składa zamówienie poprzez wybranie pakietu, wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności oraz wciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę”. Tym samym Klient akceptuje warunki świadczenia wybranej przez siebie Usługi wraz z jej Ceną określoną w podsumowaniu zamówienia. Klient w celu złożenia zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i  zaakceptować jego treść.
 3. Jeżeli Klient będący Konsumentem wyrazi żądanie, aby Motocontroler rozpoczął wykonywanie Usługi jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to Klientowi będącemu Konsumentem – zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, dalej jako: u.p.k.) nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy.
 4. Wskazanie przez Klienta – będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, że działa on w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie uznawane za równoznaczne z faktem, że zawierana umowa posiada dla Klienta charakter zawodowy, chyba że Klient wyraźnie wskaże brak takiego charakteru. W przypadku wskazania, że umowa ma dla Klienta charakter zawodowy, do Klienta nie stosuje się postanowień przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminu dla Konsumentów.
 5. Formularz zamówienia zawiera następujące pozycje, których wypełnienie przez Klienta jest obowiązkowe w celu złożenia zamówienia:
  • podanie danych Pojazdu umożliwiających jego identyfikację lub wskazanie aktualnego adresu ogłoszenia (link do strony www z ogłoszeniem),
  • podanie danych personalnych Klienta lub osoby reprezentującej Klienta, niezbędnych do zrealizowania usługi (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
  • podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (dotyczy Klientów niebędących Konsumentami): firma Klienta, adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta, NIP Klienta.
 6. Motocontroler potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, poprzez wiadomość mailową skierowaną na adres e-mail Klienta podany przy zamówieniu. W przypadku Klientów będących Konsumentami powyższe potwierdzenie obejmuje informacje zawarte w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 7. Motocontroler przyjmuje do realizacji zamówienia złożone w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 16:30
 8. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych, w szczególności danych dotyczących Pojazdu. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych i niekompletnych danych oraz za skutki podania takich informacji.
 9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Klienta umowy w przedmiocie wybranej Usługi z Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta od Motocontroler potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje po dokonaniu płatności za Usługę, a jest poprzedzone złożeniem zamówienia za Usługę.
 10. Motocontroler zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zawartej umowy w przypadku np. braków kadrowych czy wystąpienia Siły Wyższej. O ewentualnej niemożliwości zrealizowania Usługi Motocontroler z powodu braków kadrowych informuje Klienta w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia lub w przeciągu 2 dni od daty wystąpienia Siły Wyższej. W takim przypadku Motocontroler zwraca się do Klienta z informacją o niemożliwości zrealizowania Usługi oraz zwraca Klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego całą płatność w terminie 14 dni.
 11. Warunkiem uruchomienia realizacji zamówionej przez Klienta Usługi jest dokonanie przez Klienta zapłaty za wykonanie Usługi zgodnie z Cennikiem.
 12. Zapłata Ceny za zamówione Usługi może zostać zrealizowana przez Klienta za pomocą:
  1. karty kredytowej,
  2. przelewem bankowym (w tym BLIK) oraz
  3. za pośrednictwem operatora płatności internetowych PAYU.

  Korzystając z  form płatności wskazanej w pkt 1 i 2 Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Korzystając z formy płatności wskazanej w pkt 3 Kupujący płaci prowizję w wysokości wskazanej przez operatora PAYU.

 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Motocontroler.

 

§  6. PAKIETY

 1. Przed przystąpieniem do realizacji świadczenia Motocontroler informuje Klienta, że akceptując niniejszy Regulamin, Klient w sposób wyraźny wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Motocontroler.
 2. Motocontroler zobowiązuje się przystąpić do realizacji zamówienia (wykonywania Usługi) niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz zarejestrowaniu przez Motocontroler wpłaty ceny za Usługę w odpowiedniej wysokości.
 3. Motocontroler wykonuje Pakiety za pomocą Rzeczoznawców, którzy świadczą je według stworzonych przez Motocontroler procedur z zachowaniem należytej staranności. W ramach Pakietu, Rzeczoznawca dokonuje oględzin Pojazdu, których zakres uzależniony jest od rodzaju wskazanego przez klienta Pakietu.
 4. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia do realizacji i uzgodnieniu terminu oględzin z posiadaczem lub właścicielem Pojazdu, Motocontroler przekazuje Rzeczoznawcy zlecenie wykonania Usługi Podstawowej zamówionej przez Klienta. Po przeprowadzeniu oględzin sporządzony zostaje Raport, który Motocontroler udostępnia Klientowi w Serwisie. Raport zostaje udostępniony Klientowi w postaci linku do elektronicznej wersji dokumentu, który przesyłany jest na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Wysłanie Klientowi linku odsyłającego do raportu stanowi wykonanie przez Motocontroler Usługi zamówionej przez Klienta.
 5. Motocontroler dołoży wszelkich starań w celu wykonania Pakietu w przewidzianym terminie.
 6. Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przewidywanego terminu wykonania Usługi, które wynika z przyczyn niezależnych od Motocontroler, a w szczególności:
  1. z powodu braku dostępności Rzeczoznawcy mogącego wykonać zamówienie w lokalizacji wskazanej przez Klienta, o ile Motocontroler powiadomi Klienta o wystąpieniu powyższej okoliczności w terminie 2 dni od jej wystąpienia;
  2. gdy wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych nie było możliwości realizacji zamówienia;
  3. gdy z przyczyn niezależnych od Motocontroler, miejsce wykonywania zdjęć pojazdu nie było odpowiednio oświetlone lub gdy pojazd nie był wystawiony z zachowaniem odpowiedniej ilości miejsca (3 m z każdej strony pojazdu),
  4. na skutek wystąpienia okoliczności związanych z siłą wyższą, niezależną od Motocontroler, o ile Motocontroler powiadomi o wystąpieniu powyższej okoliczności w terminie 2 dni od jej wystąpienia;
  5. z powodu uniemożliwienia przez właściciela lub posiadacza Pojazdu dokonania oględzin w wyznaczonym terminie.

  W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Motocontroler zrealizuje zamówienie w najbliższym możliwym terminie.

 1. Jeżeli zamówienie złożone zostało po godzinie 16:30 w Dniu Roboczym Motocontroler zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia realizacji Pakietu od godziny 9:00 rano następnego Dnia Roboczego.
 2. Jeżeli nie będzie możliwości kontaktu z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu do godziny 16:30 w Dniu Roboczym, w którym przyjęto zamówienie do realizacji, Motocontroler zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia jego realizacji następnego Dnia Roboczego od godziny 9:00.
 3. Jeżeli płatność została zarejestrowana poza godzinami pracy, w sobotę, bądź dnia ustawowo wolnego od pracy, Motocontroler uruchomi Pakiet najpóźniej pierwszego kolejnego Dnia Roboczego.
 4. Przez rozpoczęcie realizacji Pakietu rozumie się dokonanie przez Biuro Obsługi Klienta czynności związanych z nawiązaniem kontaktu z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu w celu umówienia oględzin na możliwie najszybszy termin wykonania Pakietu.
 5. Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi Podstawowej w razie uniemożliwienia oględzin przez właściciela lub posiadacza Pojazdu lub w razie podania nieprawdziwych, niekompletnych lub nieprawidłowych danych przez Klienta.
 6. Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jazdy próbnej Pojazdem przez Rzeczoznawcę w przypadku, gdy Pojazd nie został dopuszczony do ruchu w Polsce, nie posiada ważnej polisy OC lub na jazdę próbną nie wyraził zgody posiadacz lub właściciel Pojazdu. Jeżeli właściciel lub posiadacz pojazdu nie wyrazi zgody na wykonanie jazdy próbnej przez Rzeczoznawcę, Motocontroler dołoży starań, aby Rzeczoznawca wykonał jazdę próbną z poziomu pasażera Pojazdu, co zostanie odnotowane w Raporcie.
 7. W razie, gdy Motocontroler nie będzie mógł zrealizować zamówionego Pakietu ze względu na brak zgody właściciela lub posiadacza Pojazdu dla skorzystania ze wszystkich środków i narzędzi dostępnych w ramach zamówionego Pakietu (np. brak zgody na podłączenie Pojazdu do komputera diagnostycznego), o czym Motocontroler poweźmie wiadomość na etapie nawiązywania kontaktu z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu, Biuro Obsługi Klienta poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji oraz ustali z Klientem zakres wykonania Pakietu. Jeśli Motocontroler poweźmie wiadomość o powyższych okolicznościach w czasie wykonywania oględzin Pojazdu, to Rzeczoznawca wykona oględziny w możliwie najszerszym zakresie, na jaki wyraża zgodę właściciel lub posiadacz Pojazdu, co może skutkować zmianą zakresu oględzin; powyższa okoliczność – wobec faktu, że Motocontroler nie ma wpływu na jej wystąpienie – nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Motocontroler.
 8. W przypadku, gdy właściciel lub posiadacz Pojazdu przy pierwszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta Motocontroler nie wyrazi zgody na wykonanie oględzin Pojazdu przez Rzeczoznawcę, Klient w ramach opłaconej Usługi może:
  1. w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia wskazać bezpłatnie inny Pojazd do przeprowadzenia oględzin albo
  2. w ciągu 14 dni od daty wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, zdecydować się na zwrot wpłaconych środków.

  W przypadku braku wskazania innego pojazdu w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia usługa zostaje uznana za zrealizowaną.

 1. Motocontroler zastrzega, iż Rzeczoznawca dokonuje oględzin w zakresie przewidzianym dla zamówionego przez Klienta Pakietu.
 2. Klient może korzystać z Raportu udostępnionego w Serwisie przez okres 1 miesiąca liczonego od dnia jego udostępnienia w Serwisie. Po tym czasie dostęp do Raportu wygasa. W czasie, gdy Raport jest udostępniany w Serwisie, Klient uprawniony jest do wydrukowania Raportu lub zapisania Raportu na swoim urządzeniu.
 3. Raport wygenerowany w Serwisie przez Motocontroler nie może być udostępniany osobom trzecim. Klient jest jedyną osobą, której Administrator udostępnia raport z wykonanych usług na okres wskazany w niniejszym Regulaminie. Za wszelkie przypadki udostępnienia raportu osobom trzecim, w tym za naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, wszelką odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. Średni czas realizacji usługi, zawarty na stronie, jest przypisany do każdego z pakietów i  zawiera zakładany czas realizacji usługi. Podany czas może ulec wydłużeniu lub skróceniu z powodu Sił Wyższych lub innych przyczyn niezależnych od Motocontroler, takich jak dostępność sprzedającego oraz ilość zleceń, które w danym dniu są realizowane na danym terenie (w takim przypadku zlecenie zostanie zrealizowane zgodnie z kolejnością zamówień, w najbliższym możliwym terminie). Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za realizację usługi w czasie dłuższym niż czas średni, który został podany w Serwisie.
 5. Element pakietu dotyczący oględzin Pojazdu od spodu jest realizowany na kanale, podnośniku lub najazdach. Motocontroler zastrzega, że czynności wymagające demontażu elementów pojazdu nie są wykonywane. W związku z powyższym odkręcanie pokrywy pod silnikiem oraz innych elementów może nie zostać wykonane.
 6. Sprawozdanie z podłączenia Pojazdu do komputera diagnostycznego ma na celu wskazanie wykrytych błędów w elektronicznych układach sterowania pojazdem możliwych do weryfikacji.

 

§ 7.DODATKI

 1. Usługi Dodatkowe realizowane są przez Motocontroler lub przez Rzeczoznawców.
 2. Warunkiem zamówienia przez Klienta Usług Dodatkowych jest zamówienie Usługi Podstawowej (wyjątkiem jest usługa Historia Szkód Pojazdu, która może zostać zamówiona jako odrębna usługa)
 3. Motocontroler realizuje Usługi Dodatkowe w możliwie najszybszym terminie od chwili udostępniania Klientowi Raportu w Serwisie.
 4. Zamówiona przez Klienta Usługa Dodatkowa zostaje wykonana poprzez wysłanie do Klienta za pomocą poczty e-mail (nie dotyczy: Usługi Dodatkowej – Ekspres oraz Rozmowy z Rzeczoznawcą). O zrealizowaniu Usługi Dodatkowej Klient nie jest informowany w odrębnej wiadomości e-mail.
 5. Do wykonania Usługi polegającej na rozmowie telefonicznej z Rzeczoznawcą po oględzinach Pojazdu konieczne jest podanie prawidłowego numeru telefonu przez Klienta (Klient zobowiązuje się do wskazania numeru zarejestrowanego w Polsce). Rozmowa połączona jest za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Motocontroler. Biuro Obsługi Klienta próbuje nawiązać połączenia trzykrotnie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem środki za Dodatek zostaną zwrócone.
 6. Wnioski z rozmowy prowadzonej przez Rzeczoznawcę z Klientem po dokonaniu oględzin mogą w pewnym zakresie różnić się od wniosków przedstawionych w raporcie, a to z uwagi na fakt, że informacje umieszczone w raporcie są poprzedzone analizą całości materiału i ustaleń zebranych podczas oględzin jak również weryfikacją całości raportu przez Weryfikatora..
 7. Klient zamawiając Usługę Podstawową uprawniony jest do zamówienia wykonania jej w trybie EKSPRES. W razie zamówienia Usługi Podstawowej w trybie EKSPRES Biuro Obsługi Klienta Motocontroler przyjmuje do realizacji takie zamówienie poza regularną kolejnością w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Warunki usługi dodatkowej Historia Szkód Pojazdu regulowany jest osobnym regulaminem.
 9. Efektem realizacji usługi jest sprawdzenie czy w bazie partnerskiej znajdują się informacje o szkodach pojazdu identyfikowanego po numerze VIN. Wynikiem sprawdzenia może być informacja o szkodzie lub o braku informacji o szkodzie w zawartości bazy.
 10. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na wycenie pojazdu w oparciu o raport (sprawdzenie przed zakupem) ze stanu pojazdu Motocontroler. Służy ona wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 11. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na sprawdzeniu wskazanego pojazdu w rejestrze zastawów sądowych. Usługa ta jest dostępna jedynie dla samochodów zarejestrowanych na terenie Polski.
 12. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na wykonaniu filmu z oględzin pojazdu. Usługa polega na nagraniu pokazującym sprawdzany pojazd. Materiał ma długość około 1-2 minut.
 13. Warunki „Ochrony mobilności”:
  1. Motocontroler zwróci Klientowi udokumentowane koszty w przypadku gdy po zakupie sprawdzanego pojazdu zostanie ujawniona usterka, która unieruchomi pojazd w drodze. Zwrot środków ograniczony jest do wartości 600 zł.
  2. Motocontroler zaakceptuje zwrot środków tylko jeśli w raporcie do sprawdzanego samochodu nie było przesłanek sugerujących możliwe uszkodzenie, które było przyczyną awarii.
  3. Zwrot ceny pakietu jest możliwy jedynie gdy:
   • stan licznika pojazdu w chwili wystąpienia usterki nie będzie większy niż stan licznika zapisany w raporcie z oględzin powiększony o 1000 km. Zwrot środków jest ważny tylko, jeśli pojazd nie przejechał więcej niż 1000 km od momentu wykonania oględzin,
   • nie minie więcej niż 30 dni od momentu wysłania raportu Klientowi
   • nie zostały wykonane żadne modyfikacje pojazdu po wykonaniu oględzin
   • pojazd był wykorzystywany w zwyczajny sposób
   • pojazd nie był użytkowany w działalności gospodarczej
   • DMC pojazdu nie przekracza 2,2t.
  4. W celu skorzystania z ochrony mobilności, Klient pod rygorem nieważności, musi w dniu zakupu pojazdu wysłać na adres [email protected] skan dokumentu zakupu pojazdu z widocznym numerem VIN. Skan dokumentu zakupu pojazdu musi zostać wysłany przed godziną zgłoszenia usterki pojazdu powodującej unieruchomienie pojazdu w tym przed wysłaniem dokumentacji świadczącej o unieruchomieniu pojazdu.
  5. W celu zgłoszenia unieruchomienia pojazdu Klient musi wysłać na adres [email protected]:
   • zdjęcie samochodu na lawecie wykonane w sposób, który jednoznacznie potwierdza, iż jest to sprawdzany przez Motocontroler pojazd oraz zawierające datę i godzinę wykonania zdjęcia
   • zdjęcie deski rozdzielczej pojazdu z uwidocznionym przebiegiem pojazdu w chwili stwierdzenia usterki, zawierające datę i godzinę wykonania zdjęcia
   • skan FV lub rachunku potwierdzający zdarzenie zawierający dane Klienta.
  6. Ochrona mobilności nie ma zastosowania w przypadku:
   1. Czynności:
    • polegających na usuwania wad prawnych lub fizycznych w Pojeździe istniejących w chwili jego zakupu oraz przed zawarciem niniejszej umowy,
   2. Awarii powstałych:
    • przed dniem zawarcia niniejszej umowy,
    • awarii, o których informacja była zawarta w raporcie z oględzin pojazdu lub której przesłanki były widoczne na załączonych zdjęciach
    • awarii powstałych i podlegających naprawie na podstawie odrębnych przepisów w szczególności na podstawie zawieranych w obrocie umów obowiązkowego ubezpieczenia OC, umów ubezpieczenia AC, NNW, Assistance lub innych umów ubezpieczenia,
    • na skutek akcji serwisowych producenta, objętych akcją serwisową lub gwarancją producenta,
    • na skutek modyfikacji elementów pojazdu, choćby modyfikacje były dokonane w trakcie obowiązywania niniejszej umowy oraz awarii będących następstwem przeróbek dokonanych w innych podzespołach lub częściach pojazdu,
    • w wyniku działania siły wyższej, sił i osób zewnętrznych, wypadków lub kolizji drogowych,
    • Awarii spowodowanych nieprzestrzeganiem zaleceń obsługowych:
    • eksploatacji pojazdu niezgodnej z jego przeznaczeniem oraz na skutek umyślnego działania lub zaniechania Klienta
    • eksploatacji pojazdu pomimo sygnałów ostrzegawczych podawanych przez instrumenty pokładowe oraz nieprzestrzegania zaleceń obsługowych,
    • awarii powstałych w następstwie, nieprawidłowej eksploatacji pojazdu np. spalenie sprzęgła i następstw takiej awarii,
    • awarii powstałych na skutek braku okresowej wymiany elementów eksploatacyjnych Pojazdu tj. olej silnikowy wraz z filtrem oleju, oraz filtrem paliwa, filtr powietrza, filtr kabinowy, olej w skrzyni biegów, olej pompy wspomagania, olej w dyferencjale, pasek osprzętu silnika,
    • awarii powstałych na skutek działań zwiększających wartość pojazdu w stosunku do chwili zawarcia niniejszej umowy,
    • awarii powstałych w okresie braku ważnego badania technicznego,
    • awarii akumulatora pojazdu w tym rozładowania baterii.
    • awarii elementów eksploatacyjnych, ściernych ulegających naturalnemu zużyciu w procesie eksploatacji pojazdu.
    • awarii powstałych w następstwie braku udokumentowanej okresowej wymiany materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta danego pojazdu tj. napęd rozrządu z pompą wody, filtry, oleju w silniku i skrzyni biegów oraz innych płynów eksploatacyjnych
    • awarii związanych z wszelkiego rodzaju regulacjami, strojeniem, czyszczeniem układów paliwowych, chłodzenia, hamulcowych i innych, wymianą filtrów, uszczelnień, uszczelniaczy, łączników i innych elementów gumowych, smarujących, płynów eksploatacyjnych oraz innych materiałów.
  7. Motocontroler zaakceptuje lub odrzuci zgłoszenie zwrotu środków w terminie 14 dni od momentu poprawnie wykonanego zgłoszenia.
  8. W przypadku zaakceptowania zwrotu środków, Motocontroler zwróci kwotę udokumentowaną przez Klienta do wysokości 600 zł w terminie do 21 dni od momentu zaakceptowania zwrotu środków.
  9. Motocontroler, nie oferuje gwarancji na sprawdzany samochód.
 1. Klient ma możliwość zamówić usługę polegającą na rozmowie posprzedażowej z Ekspertem. Usługa jest realizowana na dodatkowe życzenie Klienta wyrażone kontaktem telefonicznym z infolinią o numerze 123130200. Konsultacja z Ekspertem to jednorazowa rozmowa telefoniczna której czas ograniczony jest do 10 minut. Tematem rozmowy są wniosku z raportów wysłanych jako wynik realizacji usługi sprawdzenia pojazdu.
 2. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na sprawdzeniu wskazanego pojazdu w rejestrze zastawów skarbowych.
 3. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na rezerwacji pojazdu, w odniesieniu do którego Ekspert wykonywał oględziny i Raport. Pojazd jest rezerwowany na podstawie umowy rezerwacyjnej na okres trzech dni liczonych od dnia sprawdzenia pojazdu. Klient może odebrać zarezerwowany pojazd poprzez podanie sprzedającemu pojazd numeru zamówienia usługi sprawdzenia pojazdu zakupionej w Motocontroler. Motocontroler zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za odmowę zawarcia umowy rezerwacji przez sprzedającego, za niewywiązanie się przez sprzedającego z postanowień umowy rezerwacji lub za niezakupienie pojazdu przez Klienta pomimo dokonanej rezerwacji. W przypadku, gdy sprzedający pojazd odmówi dokonania rezerwacji lub w czasie rezerwacji dokona sprzedaży na rzecz innego kupującego, Motocontroler zwróci Klientowi 50% ceny usługi rezerwacji pojazdu.
 4. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na negocjacji ceny pojazdu, w odniesieniu do którego Ekspert wykonywał oględziny i Raport. Motocontroler nie gwarantuje wynegocjowania satysfakcjonującej ceny lecz zobowiązuje się do prowadzenia negocjacji ceny zgodnie ze swoim najlepszym doświadczeniem i wiedzą oraz z wykorzystaniem wiedzy zebranej w trakcie oględzin pojazdu. Jeśli w trakcie realizacji usługi negocjacji cena nie zostanie obniżona, Motocontroler zwróci Klientowi 50% ceny usługi negocjacji ceny. Jeżeli po przygotowaniu protokołu negocjacyjnego sprzedający uniemożliwi wykonanie usługi, nie będzie dostępny, odmówi wykonania usługi, Motocontroler zwróci Klientowi 50% ceny usługi negocjacji ceny.

 

§ 8. PROMOCJE, PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE, PROGRAMY PARTNERSKIE I INNE

 1. Motocontroler może organizować Promocje, Programy Lojalnościowe, Programy Partnerskie, Oferty łączone, Oferty wiązane i tym podobne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w promocjach, programach oraz ofertach wymienionych w § 8 ust.1 jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Warunków promocji, programu lub oferty.
 3. Warunki promocji, programu lub oferty będą każdorazowo udostępnianie w Serwisie.
 4. W przypadku zmiany warunków promocji, programu lub oferty, Klienta obowiązują warunki promocji, programu lub oferty z chwili złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku promocji, Klient opłaca cenę pomniejszoną o wysokość promocji. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w trakcie realizacji Usługi, Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości odpowiadającej kwocie o jaką została pomniejszona cena Usługi. Nie narusza to postanowień o uzasadnionych kosztach.

 

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem – z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 pkt 2 Regulaminu (żądanie, aby Motocontroler rozpoczął wykonywanie Usługi jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy) – może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów: 1) pocztą na adres ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków, 2) wiadomość mailowa na adres [email protected]. Przepis art. 61 k.c. stosuje się wprost.
 2. Motocontroler niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Po odstąpieniu od umowy, Motocontroler zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wydane przez niego środki. Motocontroler dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient odstąpi od Umowy przed przystąpieniem Motocontroler do realizacji Usługi, to Klient nie musi zwracać Motocontroler uzasadnionych kosztów, a Motocontroler zobowiązany jest do zwrócenia całej kwoty. Motocontroler zwraca część kwoty, gdy wysokość ceny wynikała z promocji.
 5. Jeżeli Klient chce odstąpić od Umowy w trakcie realizacji Usługi, obowiązany jest zwrócić Motocontroler poniesione przez niego koszty, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
 6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po przystąpieniu do realizacji Usługi przez Motocontroler, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Wysokość opłaty za spełnione świadczenie do momentu rozwiązania umowy reguluje cennik szczegółowy. Klient będący Konsumentem nie może wykonywać ustawowego prawa odstąpienia od umowy po faktycznym wykonaniu Usługi.
 7. Motocontroler informuje Klienta o wysokości uzasadnionych kosztów, które Klient musi zwrócić Motocontroler. Motocontroler oblicza wysokość uzasadnionych kosztów uwzględniając etap realizacji Usługi. Z zastrzeżeniem innych postanowień, Klient zwraca wyłącznie uzasadnione koszty.
 8. Klientom niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

 

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Raport o stanie samochodu przygotowywany przez Motocontroler jest wykonywany rzetelnie. Zawiera on profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinię o stanie samochodu.
 2. Raport o stanie samochodu nie może być traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego Pojazd, ani traktowany jako zachęta do kupna lub rezygnacji z zakupu. Raport z oględzin pojazdu nie stanowi gwarancji na sprawdzany samochód. Raport wskazuje w jakim stanie znajdują się określone elementy Pojazdu. Ostateczną decyzję co do zakupu danego pojazdu podejmuje Klient. Ewentualne ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zakupu Pojazdu ponosi wyłącznie Klient.
 3. Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie bądź rezygnacji z zakupu Pojazdu po zapoznaniu się z treścią Raportu, gdyż Raport stanowi jedynie opinię na temat stanu technicznego Pojazdu, wydaną na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia na dzień wykonania oględzin Pojazdu,
  2. niewykonanie Pakietu spowodowane przeszkodą niezależną od Motocontroler, w szczególności przeszkodą polegającą na nieudostępnieniu Pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza,
  3. niewskazanie w Raporcie wad ukrytych Pojazdu,
  4. zmiany zaistniałe w Pojeździe (w tym usterki i wady) po wykonaniu Usługi,
  5. skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Klienta, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd,
  6. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Klientem umowy, jeśli jest ono następstwem Siły Wyższej.
 1. Motocontroler zastrzega, że nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących Pojazdu będącego przedmiotem oceny stanu technicznego.
 2. Motocontroler dokłada wszelkich starań, by dane zawarte w raporcie były jak najbardziej rzetelnym i zgodnym ze stanem faktycznym opisem stanu samochodu w momencie dokonywania oględzin, korzystając z dostępnych podczas wykonywania usług narzędzi. Motocontroler nie odpowiada za celowe, skuteczne zatajenie wad pojazdu przez sprzedającego lub właściciela, mając na uwadze, że wykrycie wszystkich usterek Pojazdu może nie być możliwe.
 3. Motocontroler zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz konserwacji technicznych Serwisu. O terminach powyższych prac Motocontroler informuje za pośrednictwem Serwisu. W ogłoszonych terminach prac modernizacyjnych, aktualizacji lub konserwacji technicznych dostęp do Serwisu może być utrudniony.

 

§ 11. REKLAMACJA

 1. Motocontroler odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową usługi w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności wykonanej usługi z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy usługa jest niezgodna z umową. W przypadku zgłoszenia reklamacji Konsument powinien przesłać reklamację usługi na adres: [email protected], wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym, którego przykładowy wzór można pobrać klikając w następujące link: pdf
 3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Motocontroler przesyłki lub informacji ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

 

§ 12. KONTAKT Z MOTOCONTROLER

 1. Obsługa Klientów serwisu Motocontroler jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem telefonu 12 31 30 200. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub przez stronę internetową za pomocą formularza kontaktowego.

 

§ 13.PRAWA AUTORSKIE

 1. Raport o stanie samochodu jest utworem, którego twórcą jest Motocontroler. Motocontroler posiada wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Motocontroler zastrzega również, że w ramach świadczenia Usług – w związku z nabyciem przez Klienta egzemplarza utworu – Motocontroler nie przenosi na Klienta autorskich praw majątkowych do utworu, a udostępnienie Klientowi egzemplarza raportu nie stanowi udzielenia na jego rzecz licencji, wobec czego Motocontroler może w dalszym ciągu dowolnie rozporządzać utworem.
 2. Korzystanie z raportu, a w szczególności jego zmiana, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszej Regulaminie bez zgody Motocontroler jest zakazane. Zgoda Motocontroler wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://www.motocontroler.com/regulamin/
 3. Motocontroler zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Motocontroler opublikuje zmiany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, obowiązuje dotychczasowy Regulamin do czasu wykonania Usługi.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. W przypadku wystąpienia sporu z Motocontroler, Klient będący Konsumentem może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Motocontroler a Klientem niebędącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez Motocontroler  na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Motocontroler.
 7. Motocontroler oświadcza, że zabronione jest dostarczanie przez użytkownika treści bezprawnych.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Motocontroler  a Klientem będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez Motocontroler  na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.