Jak uzyskać zwrot?

1. zakupić dowolny pakiet sprawdzenia w witrynie https://www.motocontroler.com,
2. przesłać dowód zakupu pojazdu w formie umowy ze sprzedającym lub dokumentu poświadczającego przerejestrowanie auta na adres email: [email protected],
3. Przesłać na wskazany powyżej adres email wideo nagrane według poniższych wytycznych:

– Obraz musi być akceptowalnej jakości (ostre i czytelne);
– Dźwięk musi być akceptowalnej jakości (bezproblemowe dosłyszenie treści);
– Należy powiedzieć, że sprawdzenie odbyło się z udziałem „Motocontrolera”;
– Należy powiedzieć o efekcie sprawdzenia np. znaleziono usterkę, o której sprzedający nie wspominał wcześniej;

Zakup pakiet Motocontrolera

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „Sprawdzenie za 0 zł”, polegającej na zwrocie kosztów kupna pakietu sprawdzenia zwanej dalej „Promocją”, jest MOTOCONTROLER sp. z o.o. 30-732 Kraków ul. Płk Dąbka 8/402, NIP: 6793226824, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja marki Organizatora poprzez podzielenie się przez Uczestników przebiegiem współpracy z Organizatorem oraz wskazanie pozytywnego efektu usług świadczonych przez Organizatora przy zakupie pojazdu.
 3. Promocja polega na zwróceniu pełnych kosztów zakupu pakietu sprawdzenia w zamian za otrzymanie filmu nagranego przez kupującego według wytycznych opisanych w warunkach uczestnictwa oraz zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do odwołania.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. k.c.
 6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 4 nagrody na miesiąc (dalej: „Pula Nagród) w postaci pełnego zwrotu zakupionego pakietu sprawdzenia w witrynie https://www.motocontroler.com  (dalej: „Nagrody”).
 2. O przyznaniu nagród poszczególnym Uczestnikom decyduje wyłącznie Organizator na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych, w tym danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne.
 3. Uczestnicy akcji muszą wyrazić zgodę na publikację oraz udostępnienie wizerunku przez Organizatora. Z tytułu wyrażenia powyższej zgody, Uczestnikowi nie przysługuje od Organizatora żadne wynagrodzenie czy inny ekwiwalent. Formularz zgodny na wykorzystanie wizerunku dostępny jest tutaj.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik musi:
  1. zakupić dowolny pakiet sprawdzenia w witrynie https://www.motocontroler.com,
  2. przesłać dowód zakupu pojazdu w formie umowy ze sprzedającym lub dokumentu poświadczającego przerejestrowanie auta na adres email: [email protected],
  3. Przesłać na wskazany powyżej adres email wideo nagrane według poniższych wytycznych:
  – Obraz musi być akceptowalnej jakości (ostre i czytelne);
  – Dźwięk musi być akceptowalnej jakości (bezproblemowe dosłyszenie treści);
  – Należy powiedzieć, że sprawdzenie odbyło się z udziałem „Motocontrolera”;
  – Należy powiedzieć o efekcie sprawdzenia np. znaleziono usterkę, o której sprzedający nie wspominał wcześniej;
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany po pozytywnym rozpatrzeniu spełnienia warunków uczestnictwa, nie później niż w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia, zgodnie z ust. 9.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia filmu, który nie będzie spełniał wymagań promocji.
 8. Ostateczna ocena, czy i które ze Zgłoszeń Uczestników zgłoszonych w danym miesiącu spełniających warunki zasługuje na Nagrodę, należy do Organizatora.
 9. O przyznaniu Nagród poszczególnym Uczestnikom w danym miesiącu, Organizator decyduje na koniec każdego miesiąca trwania Promocji, po przeanalizowaniu otrzymanych w danym miesiącu Zgłoszeń. W przypadku otrzymania więcej niż 4 Zgłoszeń w danym miesiącu, które spełniają warunki Promocji, Organizator przyznaje Nagrody jedynie 4 wybranym przez siebie Uczestnikom.
 10. Przez cały okres trwania Promocji, Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, konkursami, indywidualnymi rabatami i upustami.
 12. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 13. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://motocontroler.com/regulamin/

 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony emailem na adres podany w reklamacji lub w formularzu zamówienia usługi.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.