REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj sprawdzenie” (dalej jako: Konkurs) jest MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000932185, NIP: 6793226824, REGON: 520440363, ul. płk. S. Dąbka 8/402, 30-732 Kraków (dalej jako: MotoControler, Organizator).
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie MotoControler oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem motocontroler.com.
 3. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, kryteria oceny zgłoszeń, prawa i obowiązki Organizatora, jak również prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią pieniężną, loterią fantową lub loterią promocyjną, ani żadną inną grą, której wynik zależy od przypadku, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
 5. Konkurs jest zgodny z „Zasadami i wytycznymi YouTube dotyczące konkursów”. Jednocześnie Organizator oświadcza, że:
  1. niniejszy Regulamin stanowi reguluje oficjalne zasady Konkursu, zgodnie z powyższymi wytycznymi,
  2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z „Wytycznymi dla społeczności YouTube” – nieprzestrzeganie przez Uczestnika tych wytycznych spowoduje dyskwalifikację tego Uczestnika,
  3. YouTube w żaden sposób nie wspiera, sponsoruje czy administruje Konkursu – wszelka odpowiedzialność związana z organizacją i przebiegiem Konkursu spoczywa na Organizatorze, zaś YouTube jest zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Konkursem,
  4. wszelkie pytania i wątpliwości związane z Konkursem Uczestnicy powinni kierować do Organizatora – w żadnym wypadku do serwisu YouTube.
 1. Celem Konkursu jest podniesienie świadomości kupujących w zakresie stanu technicznego nabywanych pojazdów używanych, promocja marki Organizatora, jak również umożliwienie Uczestnikom uzyskania rabatu w zakresie świadczonych przez Organizatora usług weryfikacji pojazdu przed zakupem.

 

§ 2 Czas i miejsce Konkursu

 1. Konkurs trwa od 02.05.2022 r. do 30.05.2022 r.
 2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem platformy YouTube – na kanale Organizatora w tym serwisie.

 

§  3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. ukończyli 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. posiadają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. nie są pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, ani nie pozostają z Organizatorem w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym,
  4. zapoznali się z Regulaminem i akceptują jest postanowienia,
  5. zasubskrybowali kanał Organizatora w serwisie YouTube.
 1. Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub brak spełniania warunków udziału w Konkursie (ujawniony po zgłoszeniu się Uczestnika) skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

 

§  4 Zasady Konkursu

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. Zasady konkursu:
  1. Organizator w dniach 02.05.2022 r., 09.05.2022 r., 16.05.2022 r., 23.05.2022 r., 30.05.2022 r. opublikuje na swoim kanale na platformie YouTube materiały wideo, które – w różnych momentach danego filmu – będą zawierały emotikony,
  2. każdy materiał promocyjny, o którym mowa powyżej, będzie zawierał informację o Konkursie oraz o jego najważniejszych zasadach,
  3. Uczestnik spełniający warunki Konkursu, który jako pierwszy wskaże w komentarzu pod konkursowym materiałem wideo prawidłową ilość emotikon, który zostały ujawnione w danym konkursowym materiale wideo, wygrywa Nagrodę,
  4. Uczestnik, który zdobędzie Nagrodę zostanie o tym poinformowany przez Organizatora poprzez odpowiedź na komentarz Uczestnika,
  5. spośród wskazanych w pkt 1 konkursowych materiałów wideo, Nagrodę – w ramach danego materiału wideo – może wygrać tylko jeden Uczestnik; ten sam Uczestnik nie może wygrać Nagrody w więcej niż jednym konkursowym materiale wideo.
 1. Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, zgłasza swój udział w Konkursie poprzez skomentowanie – w czasie trwania Konkursu – konkursowego materiału wideo Organizatora udostępnionego na kanale Organizatora w serwisie YouTube. W komentarzu Uczestnik musi podać prawidłową ilość emotikon, który zostały ujawnione w danym konkursowym materiale wideo.
 2. W okresie trwania Konkursu, Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 3. W okresie trwania Konkursu, Organizator przyznaje Nagrodę raz na tydzień – dla jednego Uczestnika, biorąc pod uwagę zgłoszenia otrzymane w odniesieniu do danego materiału wideo.
 4. Zgłoszenia konkursowe nie mogą̨ zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia konkursowe nie mogą̨ naruszać w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Zgłoszenia konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą̨ stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 6. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą̨ uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą̨ uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
 7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, Organizator powołuje Komisję Konkursową, która składa się z 3 osób:
  1. Dawid Badura,
  2. Kamil Noga,
  3. Ewa Grzesik.
 1. W okresie trwania Konkursu, spośród zgłoszeń konkursowych otrzymanych w odniesieniu do danego konkursowego materiału wideo, Komisja Konkursowa przyzna nagrodę jednemu Uczestnikowi, który jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Komisja Konkursowa będzie oceniała zgłoszenia otrzymane w odniesieniu do danego konkursowego materiału wideo, w terminie do 7 dni roboczych od daty publikacji.
 3. Laureat Nagrody zostanie przez Organizatora powiadomiony o zwycięstwie poprzez odpowiedź na komentarz stanowiący zgłoszenie konkursowe. W tej odpowiedzi Laureat zostanie poproszony o skontaktowanie się z Organizatorem poprzez wiadomość e-mail na adres Organizatora ([email protected]) w celu odbioru Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danego Laureata, zgodnie z procedurą opisaną Laureatowi po skontaktowaniu się z Organizatorem.
 4. W przypadku, gdy Laureat Nagrody nie skontaktuje się z Organizatorem w celu odbioru Nagrody w ciągu 14 dni od powiadomienia, o którym mowa powyżej, to Laureat traci prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa dokonuje ponownej oceny zgłoszeń otrzymanych w odniesieniu do danego konkursowego materiału wideo, w obrębie którego miała zostać przyznana Nagroda. W razie ponownego wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, Organizator stosuje niniejsze postanowienie odpowiednio.

 

§  5 Nagroda

 1. Nagrodą na Laureata jest kod rabatowy w wysokości 25% na usługę weryfikacji pojazdu świadczoną przez Organizatora.
 2. Organizator udzieli łącznie 5 Nagród – po jednej w obrębie każdego konkursowego materiału wideo.
 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub innej usłudze.
 4. Nagrodę Laureat będzie mógł wykorzystać w terminie 6 miesięcy od uzyskania powiadomienia/skontaktowania się z Organizatorem. Po przekroczeniu tego terminu Laureat traci prawo do Nagrody.
 5. W pozostałym zakresie, szczegóły związane z realizacją Nagrody określa Regulamin świadczenia usług MotoControler.
 6. Nagroda nie łączy się z innymi promocjami, konkursami, indywidualnymi rabatami i upustami udzielanymi przez Organizatora.

 

§ 6 Prawa autorskie

 1. Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze słów użytych w ramach zgłoszenia konkursowego w celach związanych z konkursem, na czas trwania konkursu oraz na 12 miesięcy po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w Internecie, w tym za pośrednictwem profilu firmowego w serwisie YouTube, w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora, tworzenie kampanii marketingowej z udziałem Laureata.
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w myśl przepisu art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego komentarza Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych, zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów i opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą̨ wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonej odpowiedzi, objętej zgłoszeniem konkursowym, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursy z powyższego tytułu.
 4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 

§ 7 Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Poprzez przesłanie zgłoszenia konkursowego do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 3. Organizator przetwarza dane Uczestników w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wykonania obowiązków wobec Uczestników Konkursu. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora w postaci możliwości przeprowadzenia Konkursu, którego celem jest propagowanie profilu działalności Organizatora. Dane będą̨ przetwarzane w tym celu do czasu zakończenia Konkursu i przekazania Nagrody. Dane Uczestników mogą̨ być ponadto przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dotyczącymi udziału Uczestników w Konkursie. W tym celu dane będą̨ przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami. Dane będą̨ w tym celu przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO).
 5. Uczestnicy mają prawo dostępu do danych oraz żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych mogą̨ domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych. Gdy dane nie będą̨ już potrzebne w celach jakich zostały zebrane lub były przetwarzane mogą̨ żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą̨ potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, mogą̨ żądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W zakresie, w jakim ich dane są̨ przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. W takim przypadku Organizator może dalej przetwarzać dane jedynie w razie istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby której dotyczą̨, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw z tym związanych należy się skontaktować bezpośrednio z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: [email protected]

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą̨ być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz maksymalnie w terminie 30 dni po jego zakończeniu, na adres email: [email protected]
 2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 4. Reklamacje są̨ rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
 5. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji Konkursowej najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania zgłoszenia konkursowego danych oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie. Brak wyjaśnienia wątpliwości jest równoznaczny z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.