Regulamin usług serwisu MotoControler.com

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu motocontroler.com

2. Administratorem serwisu jest Dawid Badura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M PROJEKT Dawid Badura z siedzibą w Krakowie, ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków, NIP: 657-252-45-69, REGON: 121172463, E-mail: kontakt@motocontroler.com, tel. 12 31 30 200 zwany dalej także Usługodawcą.

3. Z chwilą złożenia zamówienia (zawarcia umowy) Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz, że po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji usługi wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy.

4. Czas trwania umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem obejmuje czas od Zamówienia do wysłania na adres e-mail Klienta linku zawierającego Raport.

 

§ 2 Definicje

Na użytek niniejszego Regulaminu, używane w nim pojęcia oznaczają:

1. Usługodawca – M PROJEKT Dawid Badura z siedzibą w Krakowie, ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków.

2. Usługi – oferowane przez Usługodawcę usługi określone w § 3, a przede wszystkim dostarczenie raportu o stanie technicznym pojazdu.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi.

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem URL: www.motocontroler.com, mający na celu prezentowanie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i złożenie zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie usługi.

6. Zamówienie – oświadczenie Klienta o dokonaniu zakupu wybranej usługi, a także informacje, które są niezbędne do wykonania wybranej usługi.

7. Cennik – sporządzone przez Usługodawcę zestawienie cen za poszczególne Usługi.

8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i tryb korzystania z serwisu i usług oferowanych przez www.motocontroler.com.

9. Partner lub Ekspert – podmiot, który wykonuje Usługi na rzecz Klientów lub podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie odrębnych umów. Zakres niniejszego pojęcia jest szerszy niż opisany w §3 pkt 1.

10. Raport – dokument dotyczący pojazdu sporządzony przez Usługodawcę. Przykładowy raport dostępny jest w Serwisie.

 

§ 3 Usługi

1.  Usługodawca zorganizował ogólnopolską sieć Partnerów, do której należą podmioty świadczące usługi badania technicznego pojazdów. Partnerzy świadczą Usługi z zachowaniem spójnego, opracowanego przez Usługodawcę, standardu jakości. W związku z powyższym faktyczne wykonanie Usług zamówionych przez Klienta następować może także przez Partnera. W takim wypadku dane podane przez Klienta mogą być przekazywane Partnerowi w celu umożliwienia realizacji Usług, w szczególności w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy z Partnerem.

Usługodawca oferuje usługi polegające na:

1) sporządzeniu raportu – o stanie technicznym pojazdu. Wynikiem dokonania oględzin pojazdu jest raport zawierający subiektywną opinię o samochodzie. Raport zawiera w szczególności informacje weryfikujące stan faktyczny samochodu w porównaniu do informacji o pojeździe przekazanych przez jego właściciela. Informacje te dotyczą też wyposażenia pojazdu, przeglądów, przebiegu, danych producenta, historiach sprawdzeń VIN, obecności w wybranych bazach pojazdów skradzionych lub o niedostępności danych na ten temat;

Raport obejmuje stan zewnętrznej karoserii pojazdu, wnętrza pojazdu, komory silnika i bagażnika, spostrzeżenia z jazdy testowej, fotogalerię kontrolowanych elementów pojazdu, które w subiektywnej ocenie były istotne;

2) W zależności od wyboru określonego raportu przez Klienta, raport może obejmować także stan pojazdu po sprawdzeniu go komputerem diagnostycznym pod kątem ewentualnych błędów silnika (jako minimum) lub ewentualnych ujawnionych śladów przebiegu pojazdu. Raport z kontroli podwozia pojazdu zawiera subiektywną ocenę elementów zawieszenia, układu wydechowego, przewodów i osłon jak również identyfikację luzów i ewentualnych wycieków, które realizowane są przez warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne, rzeczoznawców samochodowych, mechaników samochodowych oraz pasjonatów motoryzacji.

2. Szczegółowy zakres każdego raportu jest zamieszczony na stronie www. motocontroler.com.

3. Usługodawca oferuje także usługę polegającą na wyszukaniu pojazdu pt. „Wyszukanie auta + sprawdzenia”. Usługa polega na doradztwie w poszukiwaniu pojazdu zgodnie ze wskazówkami Klienta i sprawdzeniu go. Usługa jest szczegółowo opisana w § 14 pkt. 1-14.

4. Usługodawca świadczy też usługę telefonicznej informacji o stanie pojazdu, ze stanu technicznego którego zamówiony został raport. Informacja taka dotyczy wstępnego zapoznania się ze stanem pojazdu i może różnić się od informacji podanych w raporcie sporządzonym w wersji elektronicznej.

5. Klient może zakupić usługę polegającą na rozkodowaniu numeru VIN wskazanego pojazdu. Taki raport może zawierać informacje z historii pojazdu (przebieg, zdjęcia) oraz jego wyposażenie.

6. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na sprawdzeniu wskazanego pojazdu w rejestrze zastawów. Usługa ta jest dostępna dla samochodów krajowych.

7. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na wycenie pojazdu w oparciu o raport (sprawdzenie przed zakupem) ze stanu pojazdu Motocontroler.1) służy ona wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

2) podana w wycenie wartość nie może być traktowana jako gwarancja zakupu lub sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

8. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na sprawdzeniu dostępnej historii szkód pojazdu. Raport zawiera informacje dostępne w partnerskiej bazie zewnętrznej, współpracującej z firmami ubezpieczeniowymi. Efektem realizacji usługi jest sprawdzenie czy w bazie partnerskiej znajdują się informacje o szkodach pojazdu identyfikowanego po numerze VIN. Wynikiem sprawdzenia może być informacja o szkodzie lub o braku informacji o szkodzie w zawartości bazy. Usługodawca nie odpowiada za kompletność informacji zwartych w bazie partnera.

9. Klient ma możliwość zakupu usługi rzeczoznawczej w tym wyceny pojazdu lub innej opinii rzeczoznawczej opisanej w ofercie znajdującej się na stronie „Usługi rzeczoznawcze”.

 

§ 4 Usługa Wyszukanie auta + sprawdzenie

1. W ramach niniejszej Umowy Klient zleca Motocontroler wykonanie usług pośrednictwa przy zakupie samochodu, wskazanego przez Klienta w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Usługi świadczone przez Motocontroler obejmują:

1) konfigurację auta, tj. określenie typu i rodzaju pojazdu z uwzględnieniem preferencji klienta.

2) wyszukiwanie i przedstawienie samochodów zgodnie z kryteriami określonymi przez Klienta w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

3) oględziny i przedstawienie propozycji min 1 max 3 samochodów spełniających kryteria określone przez Klienta.

4) asystę eksperta Motocontroler przy zakupie samochodu przez Klienta.

3. W ramach usług dodatkowych, Motocontoler może proponować Klientowi skorzystanie z ofert Partnerów Motocontroler, którzy oferują w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej usługi związane z finansowaniem wybranego samochodu, jego ubezpieczeniem oraz transportem.

4. Cena usługi podstawowej wynosi 1890,00 zł (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych). Kwotę usługi należy uiścić na rachunek bankowy Motocontroler: mBank 83 1140 2004 0000 3402 7678 3808

Tytuł przelewu: wyszukanie auta, imię i nazwisko

5. Cena za usługi dodatkowe jest zgodna z cennikiem Motocontroler.

6. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z procedurą określoną w regulaminie świadczenie usług przez serwis Motocontroler.

7. Umowa zostaje zawarta na okres 60 dni od dnia podpisania przez Klienta umowy.

8. Klient oświadcza, że podane przez niego informacje są prawdziwe.

9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z wykonaniem Umowy. Administratorem danych osobowych jest Motocontroler.

10. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez Motocontroler.com, który ma odpowiednie zastosowanie w sprawach w niniejszej umowie nieuregulowanych.

11. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta; Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

12. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla m. Krakowa.

13. Klient przed rozpoczęciem świadczenia usług jest informowany mailowo, że po spełnieniu świadczenia przez Motocontroler utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

14. Motocontroler, po zaksięgowaniu wynagrodzenia o którym mowa w pkt 4 powyżej, przystępuje niezwłocznie do świadczenia usług.

 

§ 4a Usługa rozmowa preselekcyjna

1. W ramach Umowy Klient zleca Motocontroler wykonanie usługi telefonicznej rozmowy preselekcyjnej ze sprzedającym/właścicielem pojazdu wskazanego w formularzu zamówienia.

2. Klient jest odpowiedzialny za poprawne i jednoznaczne wskazanie pojazdu oraz numeru telefonu do sprzedającego Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne dane.

3. W ramach usługi wykonywana jest rozmowa preselekcyjna dla jednego wskazanego ogłoszenia, którego przedmiotem jest samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W wyniku przeprowadzonej rozmowy sporządzany jest raport, który zostanie przesłany na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail Klienta.

4. Usługa dotyczy ogłoszeń w języku Polskim i zawierających Polski numer telefonu do sprzedającego. W przypadku wysłania ogłoszenia innego niż polskie, usługa nie zostanie wykonana a Klient zostanie poproszony o wskazanie kolejnego ogłoszenia w przewidzianym w regulaminie czasie.

5. Cena usługi podstawowej wynosi 169,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych).

6. Wzór raportu z rozmowy preselekcyjnej znajduje się na stronie www.motocontroler.com.

7. Umowa zostaje zawarta na okres 30 dni od dnia podpisania przez Klienta umowy. Po tym okresie uznaje się, że została ona wykonana prawidłowo.

8. W przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Motocontroler np. sprzedający nie odbiera telefonu lub Klient przesłał błędny kontakt do sprzedającego, Klient w określonym w § 4a pkt 6 okresie czasu może wskazać kolejną ofertę, dla której ma zostać wykonana usługa rozmowy preselekcyjnej.

9. Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za ilość i prawdziwość informacji zawartych w raporcie. Jego treść powstaje na podstawie wywiadu przeprowadzonego ze sprzedającym i to sprzedający ma wpływ na informacje zawarte w raporcie.

10. Raport jest subiektywną opinią i nie może być traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego samochód. Preselekcja telefoniczna ma na celu odrzucić pojazdy, które wzbudzają największe wątpliwości co do faktycznego stanu technicznego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie bądź rezygnacji z zakupu pojazdu.

11. Raport z rozmowy preselekcyjnej zostaje udostępniany wyłącznie do informacji Klienta, nie może on być powielany ani rozpowszechniany, zwłaszcza w środkach masowego przekazu jak np. sieć internet.

12. Motocontroler podejmuje realizację zleconej i opłaconej usługi bezzwłocznie i podejmuje kontakt ze sprzedającym w ciągu 6 godzin od momentu stwierdzenia wpływu środków na konto. Czas liczony jest w godzinach roboczych i nie obejmuje dni wolnych od pracy. Raport wysyłany jest na wskazany w zamówieniu adres e-mail. W przypadku gdy kontakt ze sprzedawcą nie jest możliwy w ciągu 6 godzin z przyczyn niezależnych od Motocontroler czas realizacji zostaje odpowiednio wydłużony i nie może to być przedmiotem reklamacji, klient o takiej sytuacji zostaje poinformowany telefonicznie lub mailowo.

13. W przypadku rezygnacji z usługi przez Klienta, zwracane są niewykorzystane środki w wysokości kwoty wpłaconej pomniejszonej o koszt wygenerowany w trakcie realizacji usługi zgodnie z cennikiem szczegółowym świadczenia usług Motocontroler.

14. Cena za usługi dodatkowe jest zgodna z cennikiem Motocontroler.

15. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zgodnie z procedurą określoną w regulaminie świadczenie usług przez serwis Motocontroler.

16. Klient oświadcza, że podane przez niego informacje są prawdziwe.

17. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z wykonaniem Umowy. Administratorem danych osobowych jest Motocontroler.

18. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez Motocontroler.com, który ma odpowiednie zastosowanie w sprawach w niniejszej umowie nieuregulowanych.

19. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta; Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

20. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla m. Krakowa.

21. Klient przed rozpoczęciem świadczenia usług jest informowany mailowo, że po spełnieniu świadczenia przez Motocontroler utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

22. Motocontroler, po zaksięgowaniu wynagrodzenia o którym mowa w pkt 4 powyżej, przystępuje niezwłocznie do świadczenia usług.

 

§ 4b Usługa bezpłatnej automatycznej analizy ogłoszenia

1. Warunkiem korzystania z usługi analiza ogłoszenia jest zapoznanie się z poniższymi zapisami regulaminu.

2. W ramach usługi Klient zleca Motocontroler wykonanie automatycznej analizy ogłoszenia wskazanego w formularzu zamówienia poprzez wklejenie linku (pełnego adresu strony) do ogłoszenia motoryzacyjnego.

3. Motocontroler informuje, iż z powodów technicznych nie wszystkie wskazane linki do strony z ogłoszeniem będą możliwe do przeanalizowania.

4. W ramach usługi wykonywana jest analiza dla jednego wskazanego ogłoszenia, którego przedmiotem jest samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i wartość nie większej niż 500 000 pln. W wyniku przeprowadzonej analizy sporządzany jest raport, który zostanie wyświetlony bezpośrednio po poprawnie wykonanej analizie.

5. Cena usługi podstawowej wynosi 0,00 zł (słownie: zero złotych), jednak aby móc korzystać z usługi dowolną ilość razy, wymagane jest przesłanie poprawnego adresu email.

6. Wzór raportu z analizy automatycznej znajduje się na stronie www.motocontroler.com.

7. Motocontroler zastrzega sobie prawo do braku możliwości przeanalizowania ogłoszenia z przyczyn technicznych niezależnych od Motocontroler.

8. Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za ilość i prawdziwość informacji zawartych w raporcie z analizy automatycznej. Treść raportu powstaje na podstawie informacji zawartych w ogłoszeniu przez sprzedającego i to one są podstawą informacji zawartych w raporcie z analizy automatycznej.

9. Raport z automatycznej analizy ogłoszenia nie może być traktowana jak wiążąca wskazówka dla Kupującego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które przyjął Klient na podstawie raportu z automatycznej analizy. Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny zakup pojazdu na podstawie analizy automatycznej. Klient potwierdza, iż zdaje sobie sprawę, że przed zakupem pojazdu należy wykonać fizyczne czynności weryfikacyjne.

10. Raport z analizy zostaje udostępniany wyłącznie do informacji Klienta, nie może on być powielany ani rozpowszechniany, zwłaszcza w środkach masowego przekazu jak np. sieć internet.

11. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z wykonaniem usługi. Administratorem danych osobowych jest Motocontroler.

12. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez Motocontroler.com, który ma odpowiednie zastosowanie w sprawach w niniejszej umowie nieuregulowanych.

13. Wklejenie linku do ogłoszenia i uruchomienie analizatora oznacza uruchomienie usługi.

14. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta; Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

15. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla m. Krakowa.

 

§ 5 Warunki korzystania z Serwisu

1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz konta poczty e-mail.

2. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

1) Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,

2) Procesor 500 MHz lub o wyższych parametrach,

3) Pamięć RAM – 128 MB,

4) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Mac OS X;

5) włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java.

3. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

4. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

5. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawiera informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

6. Usługodawca informuje Klientów, iż składanie w Serwisie zamówień odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę Klientów na to, iż może wiązać się to z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Klientem.

7. Prawa autorskie majątkowe do nazwy, budowy, oprogramowania, bazy danych, a także elementów graficznych oraz wszystkich innych utworów i przedmiotów Serwisu stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej, a Usługodawca nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnej osobie trzeciej. W szczególności zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

§ 6 Polityka prywatności

1. Klient poprzez wypełnienie i złożenie zamówienia (a nadto zaznaczenie okienka checkbox) wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem danych osobowych jest firma M PROJEKT Dawid Badura z siedzibą w Krakowie, ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków, NIP: 657-252-45-69, REGON: 121172463, E-mail: kontakt@motocontroler.com, tel. 12 31 30 200

3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane usługi są przekazywane spółce Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcina 73/6, jako administratora danych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Krajowy Integrator Płatności S.A.

4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są jedynie w niezbędnym zakresie w celu wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

1) zawarcia umowy o świadczenie usług;

2) przekazania danych swoim podwykonawcom;

3) wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru;

4) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Serwis.

5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Serwisem.

6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o zaprzestanie wysyłania mu przedmiotowych materiałów.

7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

8. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.

9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi.

2) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

3) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 7 Składanie i realizacja Zamówienia, płatności, zawarcie umowy

1. Umieszczone w ramach Serwisu informacje o usługach, a w szczególności informacje o orientacyjnych cenach wybranego raportu lub ich zakresie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia danego raportu dla konkretnie wskazanego pojazdu (dalej „zamówienie”). Złożenie zamówienia nie jest dla Klienta wiążące.

3. W celu złożenia zamówienia w zakresie danego raportu dla konkretnego pojazdu, Klient kolejno:

1) klika w Serwisie przycisk „Zamawiam”;

2) wypełnia znajdujący się tam formularz i podaje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz określa pojazd, który ma być przedmiotem oględzin (np. poprzez wklejenie linka z ogłoszenia internetowego);

3) potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą na wykonanie wybranego przez Klienta raportu.

5. Administrator niezwłocznie po przyjęciu zamówienia dokonuje potwierdzenia co do możliwości przyjęcia zamówienia, ceny za dostarczenie danego raportu, terminu i warunków jej wykonania, z wykorzystaniem wiadomości e-mail albo telefonicznie.

6. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient, w przypadku akceptacji warunków dostarczenia danego raportu, dokonuje płatności za zamówiony raport przelewem na wskazane przez Usługodawcę konto bankowe.

7. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje zapłaty za wybrany raport zgodnie z cenami wskazanymi dla poszczególnych raportów.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku braku niezbędnego sprzętu lub z innych przyczyn technicznych, które uniemożliwiają sporządzenie raportu z dokonania przeglądu stanu technicznego pojazdu.

9. W sytuacji wskazanej w ust. 8 Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia i jego przyczynach.

10. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, Usługodawca informuje o tym Klienta oraz zwraca Klientowi całą cenę w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o nieprzyjęciu zamówienia.

11. Przed przystąpieniem do realizacji świadczenia Usługodawca informuje Klienta, że akceptując niniejszy Regulamin, Klient w sposób wyraźny wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Usługodawcę.

12. Usługodawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zamówienia (wykonywania Usługi) niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz zarejestrowaniu wpłaty ceny za Usługę w odpowiedniej wysokości.

13. Klient może odstąpić od Umowy przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji Usługi. W takim przypadku Klient nie musi zwracać Usługodawcy uzasadnionych kosztów, a Usługodawca zobowiązany jest do zwrócenia całej kwoty. Usługodawca zwraca część kwoty, gdy wysokość ceny wynikała z promocji. Postanowienia § 9 punktu 5. stosuje się odpowiednio.

14. Jeżeli Klient chce odstąpić od Umowy w trakcie realizacji Usługi, obowiązany jest zwrócić Usługodawcy poniesione przez niego koszty, zgodnie z zasadami określonymi w § 8.

15. Klient może odstąpić od Umowy w sposób wyraźny za pośrednictwem wiadomości e-mail. Z uwagi na czas realizacji Usługi, Klient powinien potwierdzić odstąpienie od Umowy kontaktem telefonicznym z Usługodawcą. Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę odstąpienie od Umowy jest niemożliwe, co Klient akceptuje w sposób wyraźny, akceptując niniejszy Regulamin.

16. Klient za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku szczegółowym może zmienić Zamówienie, o ile nie zostało ono wykonane.

17. W przypadku, gdy Usługa nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Klient, za dodatkową opłatą określoną w Cenniku szczegółowym, może skorzystać z zakupionej usługi w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu. W takim przypadku, Klient wskazuje kolejny samochód, który ma być przedmiotem oględzin. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim albo gdy Klient nie jest zainteresowany oględzinami innego samochodu, uznaje się, że Usługa została prawidłowo wykonana.

18. W przypadku, gdy Usługa nie może być wykonana z winy Klienta, w szczególności gdy badany pojazd w rzeczywistości nie istnieje albo pojazd nie jest na sprzedaż, Klientowi nie przysługuje zwrot ceny. W takim przypadku Klientowi nie przysługują uprawnienia do skorzystania z Usługi w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu, ani do odstąpienia od Umowy. Jeżeli pojazd jest na sprzedaż, ale właściciel odmówił udostępnienia go w celu wykonania oględzin zastosowanie znajdą postanowienia punktu 17.

19. Zamawiając Usługę, Klient zobowiązany jest przekazać Usługodawcy kompletne i prawdziwe dane dotyczące istniejącego w rzeczywistości pojazdu, którego Usługa ma dotyczyć, oraz uzgodnić z osobą sprzedającą pojazd lub jego właścicielem dostępność pojazdu w celu wykonania Usługi oraz uzyskać zgodę tych podmiotów na wykonanie oględzin.

20. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Klient otrzymuje link do pobrania raportu w formie wiadomości e-mail.

21. Za rozpoczęcie realizacji Usługi uznaje się dokonanie przez Biuro Obsługi Klienta Usługodawcy pierwszych czynności zmierzających do realizacji Zamówienia. Przez czynności rozumie się przede wszystkim rozmowę telefoniczną lub wiadomość e-mail, której celem jest ustalenie terminu oględzin samochodu.

22. W przypadku zwrotu ceny obniżonej o uzasadnione koszty obliczone zgodnie z §8, Usługodawca powiadamia Klienta wiadomością e-mail lub telefonicznie o wysokości zwrotu i podstawie obliczeń kosztów. Usługodawca dokonuje zwrotu w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Klienta danych do przelewu zwrotnego. Klientowi przysługuje reklamacja na zasadach ogólnych.

23. Klient, za zgodą Usługodawcy, a w uzasadnionych przypadkach także za dodatkową zgodą Partnera, może uczestniczyć osobiście w oględzinach samochodu. W takim przypadku Raport ma wyłącznie formę ustną, a Ekspert informuje o tym fakcie Usługodawcę.

24. W przypadkach określonych w punktach 23. oraz  24. sporządzenie Raportu w zwykłej formie przewidzianej przez Regulamin wiąże się z dodatkową opłatą regulowaną przez Cennik szczegółowy.

 

§ 8 Ceny raportów i innych usług

1. Ceny za poszczególne raporty i inne usługi wskazane są na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce „Oferta”.

2. Klient może złożyć stosowne zapytanie o możliwość i warunki realizacji dodatkowych usług dotyczących raportu lub innej usługi, niewskazanych na stronie internetowej Usługodawcy, na e-mail kontakt@motocontroler.com.

3. Ceny wskazane na stronie internetowej Usługodawcy różnią się w zależności od rodzaju wybranego raportu (STANDARD; COMPLEX; MAXI; WYSZUKANIE SAMOCHODU) lub usługi.

4. W przypadku zmiany cen po dniu złożenia zamówienia przez Klienta, Usługodawca związany jest cenami obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia.

5. Koszty usług, których wystąpienia nie dało się przewidzieć w chwili składania zamówienia reguluje Cennik szczegółowy.

6. Szczegółowy cennik zawiera uzasadnione koszty, którymi może zostać obciążony Klient na podstawie niniejszego Regulaminu. Cennik szczegółowy jest zamieszczony przez Usługodawcę w Regulaminie. Cennik szczegółowy zostanie udostępniony Klientowi na każde jego żądanie.

7. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto.

8. Szczegółowy cennik zawiera wyszczególnione koszty realizacji usługi w tym:

a) stała opłata związana z rozpoczęciem realizacji Zamówienia (kontakt ze sprzedającym)

b) stała opłata związana ze zorganizowaniem terminu dostępności partnera/partnerów

c) opłata za każdy przejechany kilometr związany z realizacją Zamówienia

e) stała opłata związana ze zmianą zlecenia Zamówienia na życzenie Klienta

f) koszty wyodrębnionych elementów realizacji usługi

f) stała opłata związana z opłaceniem Usługi poprzez serwis T-pay.

9. Usługodawca informuje Klienta o wysokości uzasadnionych kosztów, które Klient musi zwrócić Usługodawcy. Usługodawca oblicza wysokość uzasadnionych kosztów uwzględniając etap realizacji Usługi. Z zastrzeżeniem innych postanowień, Klient zwraca wyłącznie uzasadnione koszty.

 

§ 9 Promocje, Programy Lojalnościowe, Programy Partnerskie i inne

1. Usługodawca może organizować Promocje, Programy Lojalnościowe, Programy Partnerskie, Oferty łączone, Oferty wiązane i tym podobne.

2. Warunkiem uczestnictwa w promocjach, programach oraz ofertach wymienionych w paragrafie 8 punkcie 1. jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Warunków promocji, programu lub oferty.

3.Warunki promocji, programu lub oferty będą każdorazowo udostępnianie w Serwisie.

4.W przypadku zmiany warunków promocji, programu lub oferty, Klienta obowiązują warunki promocji, programu lub oferty z chwili złożenia Zamówienia.

5.W przypadku promocji, Klient opłaca cenę pomniejszoną o wysokość promocji. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w trakcie realizacji Usługi, Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości odpowiadającej kwocie o jaką została pomniejszona cena Usługi. Nie narusza to postanowień o uzasadnionych kosztach.

 

§ 10 Zasady realizacji Usług

1. Wstępna weryfikacja informacji niezbędne do sporządzenia raportu

1) Wstępne potwierdzenie informacji obejmuje rozmowę telefoniczną ze sprzedającym podczas której zadawane są pytania dotyczące udostępnienia pojazdu w zakresie wymaganym w zamówionym raporcie.

2) Usługodawca nie odpowiada za zawartość danych w raportach VIN oraz nie współpracuje z zagranicznymi dostawcami raportów VIN, a nr VIN samochodów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych powinny być zweryfikowane bezpośrednio w bazach danych dostawców ze Stanów Zjednoczonych.

2. Raport z oględzin pojazdu (bez warsztatu) obejmuje:

1) Sprawozdanie z faktycznych oględzin pojazdu wskazanego przez Klienta, to jest:

a) szczegółową dokumentację fotograficzną (kilkadziesiąt zdjęć w zależności od wybranego raportu) wykonaną w dobrej jakości;

b) analizę polskojęzycznych dokumentów pojazdu (VIN, książka serwisowa, dowód rejestracyjny itp.);

c) stan powłoki lakierniczej, ocena pod względem wypadkowości;

d) stan zużycia elementów użytkowych;

e) stan wyposażenia i sprawności (klimatyzacja, elementy szyby, lusterka, centralne zamki itp.).

f) sprawozdanie z jazdy próbnej.

2) Zamawiając usługę, Klient zobowiązany jest przekazać Usługodawcy kompletne i prawdziwe informacje dotyczące wybranego pojazdu, którego zamawiany raport lub usługa ma dotyczyć, oraz uzgodnić z właścicielem dostępność pojazdu w celu wykonania usługi albo zwrócić się do Usługodawcy o dokonanie tych uzgodnień z właścicielem.

4) Usługodawca przystępuje do realizacji usługi w dniu zaksięgowania płatności za Usługę. Jeśli płatność za usługę została dokonana po godz. 16.00 w tygodniu roboczym (poniedziałek-piątek), w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Usługodawca przystąpi do wykonania usługi w pierwszym dniu roboczym od godziny 9:00 przypadającym po dniu, w którym zaksięgowano płatność za daną usługę. Postanowienie ma zastosowanie również, gdy kontakt z osobą sprzedającą samochód lub właścicielem samochodu będzie możliwy dopiero po godzinie 16:00 określonej w zdaniu poprzednim.

5) Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostarczony raport został przekazany Klientowi w terminie od 24 do 48 godzin od złożenia zamówienia w dni robocze, pod warunkiem możliwości umówienia się na oględziny pojazdu Partnera z właścicielem pojazdu. Do terminu realizacji usług nie wlicza się sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy. Podany termin należy rozumieć jako przewidywalny czas wykonania usługi i może on się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

7) W przypadku, gdy termin przekazania raportu z realizacji usługi przypadłby w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin realizacji usług ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy.

8) Jeśli wykonanie usług nie będzie możliwe w czasie pozwalającym na dostarczenie raportu w ciągu 24 godzin lub 48 godzin (w zależności od terminu właściwego dla danej Usługi) od daty dokonania płatności, przy uwzględnieniu zastrzeżeń wskazanych w ustępach poprzedzających, w szczególności na skutek braku kontaktu z właścicielem lub niemożności dokonania oględzin pojazdu w tym terminie z przyczyn leżących po stronie Partnera/sprzedawcy/właściciela, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Klienta i wskaże jednocześnie termin wykonania danej usługi. W takiej sytuacji Raport zostanie przekazany w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia oględzin.

3. Rozmowa telefoniczna z Klientem po oględzinach samochodu

1) usługa rozmowy z Klientem po oględzinach pojazdu obejmuje połączenie telefoniczne podczas którego Klientowi przekazywane są wnioski z oględzin pojazdu.

2) usługa rozmowy z klientem wykonywana jest po dokonaniu oględzin pojazdu.

3) Klient zobowiązany jest do zapewnienia swojej dostępności w uzgodnionym z Usługodawcą czasie w celu realizacji usługi rozmowy po oględzinach samochodu.

4) Wnioski z rozmowy z Klientem mogą w pewnym zakresie różnić się od wniosków przedstawionych w raporcie z uwagi na fakt, że informacje umieszczone w raporcie wymagają analizy całościowej materiału zebranego podczas oględzin.

5) Połączenie telefoniczne jest wykonywane na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6) Klient jest zobowiązany podać Polski numer telefonu, nie zastosowanie się do tego punktu skutkuje brakiem połączenia telefonicznego a usługa ostaje uznana za wykonaną. Usługodawca nie wykonuje połączeń na numery zagraniczne.

4. Raport z oględzin pojazdu z udziałem warsztatu.

1) raport z oględzin pojazdu z udziałem warsztatu obejmuje umówienie terminu oględzin w warsztacie samochodowym będącym partnerem usługodawcy.

2) stan podwozia pojazdu po wykorzystaniu kanału samochodowego a w tym:

a) elementów zawieszenia pojazdu.

b) osłon, korozji, wycieków i luzów.

c) wizualny opon, amortyzatorów, tarcz, klocków i przewodów hamulcowych.

d) wahaczy i tulei wahaczy oraz układu napędowego.

3) sprawozdanie z podłączenia pojazdu do komputera diagnostycznego ma na celu:

a) wskazanie wykrytych błędów w systemie sterowania silnikiem.

5. Raport przekazywany jest Klientowi w formie elektronicznej. Raport w postaci linku przesyłany jest na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia.

6. Postanowienia ogólne

1) Klientowi przysługuje zwrot zapłaty za usługę pomniejszony o poniesione przez Usługodawcę koszty związane z obsługą Zamówienia, w przypadku gdy:

a) pojazd, z którego miał być sporządzony raport nie został udostępniony przez właściciela pojazdu w celu dokonania oględzin i sporządzenia raportu.

2) W razie nieuzgodnienia przez Klienta ze sprzedającym/właścicielem terminu możliwości dokonania oględzin pojazdu albo w przypadku uniemożliwienia wykonania usługi przez sprzedającego/właściciela wskazanego pojazdu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niepełne wykonanie zamówionej usługi. W razie niemożności wykonania usługi w związku z wystąpieniem ww. okoliczności, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji i występujących przeszkodach w realizacji usługi. Wówczas Usługodawca dokona zwrotu płatności za usługę, pomniejszając wpłatę o poniesione koszty związane z obsługą zamówienia.

3) W przypadku, o którym mowa powyżej w ust. 1 i 2, Usługodawca powiadamia Klienta wiadomością e-mail o wysokości i zestawieniu tych kosztów. Usługodawca zwraca należną kwotę w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Klienta danych do przelewu zwrotnego.

4) Klient jest jedyną osobą, której Administrator udostępnia raport z wykonanych usług na okres wskazany w niniejszym Regulaminie. Za wszelkie przypadki udostępnienia raportu osobom trzecim, w tym za naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, jak również mając na uwadze postanowienia par. 13 Regulaminu, wszelką odpowiedzialność ponosi Klient.

 

§ 11 Okres przechowywania raportów

1. Usługodawca przechowuje raporty z wykonanych usług w swoim systemie informatycznym przez 1 miesiąc od chwili ich sporządzenia.

2. Klient może korzystać z zamówionego i dostarczonego raportu okresie określonym w ustępie poprzednim. Po tym terminie dostęp do tych danych wygasa.

3. Usługodawca po upływie terminu określonego w § 11 punkt 1. może wykorzystać Raport do własnych celów, w szczególności udostępnić publicznie lub odsprzedać. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Raport nie będzie zawierać żadnych informacji o Kliencie.

 

§ 12 Odpowiedzialność

1. Raport o stanie samochodu przygotowywany przez Usługodawcę jest wykonywany rzetelnie. Zawiera on profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinię o stanie samochodu.

2. Raport o stanie samochodu nie może być traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego pojazd, ani traktowany jako zachęta do kupna lub rezygnacji z zakupu. Raport z oględzin pojazdu nie stanowi gwarancji na sprawdzany samochód. Raport stwierdza w jakim stanie znajdują się określone elementy pojazdu. Ostateczną decyzję co do zakupuj danego pojazdu podejmuje Klient, po osobistym dokonaniu oględzin samochodu.

3. Dostarczony przez Usługodawcę raport nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Klienta dotyczących stanu technicznego lub prawnego pojazdu, w szczególności w zakresie niezgodności danego pojazdu z umową sprzedaży. Za wady samochodu, w tym z tytułu rękojmi, odpowiedzialność ponosi sprzedający dany pojazd. Usługodawca nie udziela ponadto żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu.

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by dane zawarte w raporcie były jak najbardziej rzetelnym i zgodnym ze stanem faktycznym opisem stanu samochodu w momencie dokonywania oględzin, korzystając z dostępnych mu podczas wykonywania usług narzędzi. Usługodawca nie odpowiada za celowe, skuteczne zatajenie wad pojazdu przez sprzedającego lub właściciela, lub za usterki i wady, które zostaną ujawnione po dacie i godzinie dokonania oględzin.

5. Raport z wykonanych usług lub informacja o niedostępności danych zawierają datę i godzinę sporządzenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że stan samochodu w raporcie lub informacji różnią się od stanu faktycznego po dacie i godzinie wskazanej w raporcie lub informacji.

6. Rekomendacja Eksperta stanowi jedynie subiektywną, wstępną opinię na temat samochodu opracowaną przez Eksperta. Rekomendacja Eksperta nie jest ofertą handlową, ani nie może być traktowana jak wiążąca wskazówka dla Kupującego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wnioski, które przyjął Klient z Rekomendacji Eksperta.

 

§ 13 Odstąpienie od umowy

1. Konsument będący osobą fizyczną, może przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji usługi odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając pisemne lub mailowe oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, za wyjątkiem sytuacji kiedy Klient dokonał wyraźnej zgody na wykonanie usługi (dokonał płatności za usługę).

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient oraz Usługodawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

3. Odstąpienie od umowy należy przesłać do Usługodawcy na adres: kontakt@motocontroler.com. Przykładowy wzór Oświadczenia można pobrać tutaj: https://www.motocontroler.com/wzor-reklamacja.pdf.

4. Koszty przesłania formularza odstąpienia od umowy do Usługodawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa powyżej pokrywa Konsument.

 

§ 14 Kontakt z Usługodawcą

Obsługa Klientów serwisu Usługodawcy jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem telefonu 12 31 30 200. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@motocontroler.com lub przez stronę internetową za pomocą formularza kontaktowego.

 

§ 15 Niezgodność usługi z Umową, Postępowanie reklamacyjne

1. Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową usługi w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

2. Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności wykonanej usługi z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy usługa jest niezgodna z umową. W przypadku zgłoszenia reklamacji Konsument powinien przesłać reklamację usługi na adres: kontakt@motocontroler.com, wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym, którego przykładowy wzór można pobrać tutaj: reklamacja.pdf

3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Usługodawcę przesyłki lub informacji ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

 

§ 16 Prawa autorskie

1. Raport o stanie samochodu jest utworem, którego autorem jest Usługodawca.

2. Korzystanie z raportu, a w szczególności jego zmiana, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszej Regulaminie bez zgody Usługodawcy jest zakazane. Zgoda Usługodawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Klient może korzystać z Raportu w celach prywatnych, a także niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to interesów Usługodawcy.

 

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://www.motocontroler.com/regulamin/

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta korzystniejsze. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia założonego w Serwisie konta.

4. Dodatkowe załączniki do regulaminu będące jego integralną częścią znajdują się w linku.

5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

6. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją Serwisu. W przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.motocontroler.com, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.

Regulamin realizacji Usług Rzeczoznawczych serwisu MotoControler

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu motocontroler.com

2. Administratorem serwisu jest Dawid Badura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M PROJEKT Dawid Badura z siedzibą w Krakowie, ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków, NIP: 657-252-45-69, REGON: 121172463, E-mail: kontakt@motocontroler.com, tel. 12 31 30 200 zwany dalej także Usługodawcą.

3. Zamówienie składane jest za pośrednictwem formularza zamówienia, a potwierdzenie zamówienia wysyłane jest na adres email Klienta podany przez niego w serwisie Motocontroler lub witrynie internetowej www.motocontroler.com Serwis Motocontroler jedynie pośredniczy w kontakcie z rzeczoznawcą samochodowym, który realizuje usługi określone w niniejszym regulaminie.

4. Z chwilą złożenia zamówienia (zawarcia umowy) Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz, że po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji usługi wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy.

5. Czas trwania umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem obejmuje czas od Zamówienia do wysłania na adres e-mail Klienta wyniku realizacji usługi.

6. Kontakt ze Motocontroler odbywa się:

Telefonicznie: 12 31 30 200

E-mailowo na adres: kontakt@motocontroler.com

Listownie: M PROJEKT Dawid Badura, ul. Biskupińska 23/D, 30-732 Kraków

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail. Na podany przez Klienta adres e-mail Motocontroler przesyła potwierdzenie, specyfikację Zamówienia, link internetowy do treści obowiązującego Klienta Regulaminu Realizacji Usług Rzeczoznawczych oraz fakturę lub paragon.

4. Wszelkie kwoty podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług.

5. Jeżeli inaczej nie ustalono wynikiem realizacji Usługi zamówionej za pośrednictwem formularza zamówienia w zakresie ustalonym w Cenniku dostępnym na stronie www.motocontroler.com jest plik elektroniczny (ekspertyza/raport) w formacie PDF przesyłany na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zlecenia.

6. Motocontroler wykonuje Usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Postanowienia Ogólnych Warunków, które są mniej korzystne dla Klienta niż przepisy o ochronie konsumentów, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy art. 385[1] i n. KC, wiążą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.

 

 

§ 2 Procedura składania zamówienia

1. Zamówienia może zostać złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia w witrynie internetowej www.motocontroler.com w zakładce Usługi rzeczoznawcze.

2. Motocontroler zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają prawidłowe wykonanie usługi na rzecz Klienta. W przypadku braku możliwości wykonania usługi Motocontroler poinformuje niezwłocznie Klienta o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

3. Składając zamówienie Klient wypełnia wszystkie pola formularza zamówienia oznaczane jako wymagane oraz wybiera zamawianą Usługę. Rodzaje usług wraz ze szczegółowym opisem i cenami zawarte są w cenniku dostępnym pod adresem www.motocontroler.com w zakładce Usługi rzeczoznawcze.

4. W przypadku dodatkowych wytycznych związanych ze szczególnymi uprawnieniami rzeczoznawcy, wytyczne i oczekiwania Klienta muszą zostać przekazane mailowo Motocontroler przed przystąpieniem do realizacji usługi a taka usługa zostanie wówczas wyceniona jako dodatkowe usługi.

5. W przypadku gdy cena usługi w cenniku nie jest jednoznacznie określona i występuje w widełkach „od-do” klient wpłaca opłatę wstępną w wysokości określonej w cenniku po czym usługa zostaje wyceniona przez Motocontroler. Motocontroler informuje klienta telefonicznie lub mailowo o wysokości wyceny. Wycena nie może przekroczyć maksymalnej kwoty podanej w widełkach „od-do”. Pobrana opłata wstępna jest odliczana od kwoty wyceny.

6. Motocontroler może odmówić wykonania zlecenia, o czym poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.

 

 

§ 3 Realizacja zamówienia

1. Warunkiem rozpoczęcia przez Motocontroler realizacji Usługi jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza na stronie internetowej zamawiania oraz zapłata wynagrodzenia w sposób opisany poniżej.

2. Formularz zamówienia zawiera następujące pozycje:

Rodzaj usługi

Opis usługi

Możliwość załączenia pliku

Kwota brutto do zapłaty

Dane pojazdu:

1) Nr rej. / ewidencyjny lub VIN

2) Marka, Model

Dane Klienta:

1) Imię

2) Nazwisko

3) Email

4) Źródło informacji o ofercie

Dane do wystawienia faktury VAT:

1) Firma

2) Adres (Kod pocztowy, miasto)

3) NIP

3. Istnieją dwie formy płatności w przypadku zamówień Usługi Rzeczoznawczej przez formularz internetowy i są to:

a) system płatności elektronicznych T-pay, poprawne zakończenie płatności jest potwierdzane wiadomością email wysłaną do Klienta za pośrednictwem systemy płatności elektronicznych T-pay.

b) przelew w formie tradycyjnej. Przesłanie potwierdzenia wpłaty w formie pdf wygenerowane bezpośrednio z systemu bankowego można przesłać na adres kontat@motocontroler.com w celu przyspieszenia realizacji usługi.

4. Klient zamawia usługę wypełniając formularz zamówienia, dostępny na stronie serwisu Motocontroler, a świadczenie usług rozpoczyna się niezwłocznie po opłaceniu usługi przez Klienta i zaksięgowaniu jej przez Motocontroler.

 

 

§ 4 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy.

3. Motocontroler niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Po odstąpieniu od umowy, Motocontroler zwraca w terminie 14 dni dokonane przez klienta płatności.

5. Motocontroler dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument i na numer konta z którego została dokonana płatność przez Klienta.

6. Klient, który wyraźnie zażądał wykonania usługi przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy nie może wykonywać ustawowego prawa odstąpienia od umowy po rozpoczęciu usługi. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu powyższego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia. Dla tych celów przyjmuje się, że:

a) wybór Rzeczoznawcy przez Motocontroler oraz przekazanie zlecenia do Rzeczoznawcy stanowi 20% wartości usługi,

b) jeżeli zakres usługi obejmuje oględziny pojazdu/maszyny, to stanowią one 60% wartości usługi,

c) jeżeli zakres usługi obejmuje oględziny pojazdu/maszyny, to opracowanie ekspertyzy/raportu stanowi 20% wartości usługi

d) w przypadku usług, w których ekspertyza/raport wydawane są na podstawie akt sprawy, przyjmuje się, że zapoznanie z dokumentacją akt sprawy obejmuje 45% wartości usługi, a wydanie ekspertyzy 30% wartości usługi.

7. Klienci niebędący konsumentami mogą odstąpić od umowy na piśmie:

a) do czasu wyjazdu Eksperta/Rzeczoznawcy na miejsce oględzin – za zapłatą odstępnego w wysokości 90,00 zł

b) bezpośrednio po dokonaniu oględzin pojazdu przez Eksperta/Rzeczoznawcę na miejscu oględzin – za zapłatą odstępnego w wysokości 80 % wynagrodzenia za Usługę.

 

 

§ 5 Termin realizacji zamówienia

1. Motocontroler przystąpi do realizacji usługi w ciągu 1 dnia roboczego po upływie terminu na ustawowe prawo do odstąpienia od umowy pod warunkiem udanego dokonania płatności za pomocą portalu T-pay lub wpływu środków na konto. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W przypadku nieprzysługiwania ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w szczególności jeśli Klient będący konsumentem wyraźnie zażądał niezwłocznego rozpoczęcia wykonania usługi, Motocontroler przystąpi do realizacji usługi w ciągu 1 dnia roboczego od udanego dokonania płatności za pomocą portalu T-pay lub wpływu środków na konto.

3. Sprzedawca przekaże na adres poczty elektronicznej Klienta raport potwierdzający wykonanie usługi w następujących terminach:

a) Raport z oględzin, wycena wartości, ocena stanu technicznego, weryfikacja kosztorysu – dot. poj. o dmc do 3,5 t – do 7 dni roboczych

b) Raport z oględzin, wycena wartości, ocena stanu technicznego, weryfikacja kosztorysu – dot. poj. o dmc pow. 3,5 t – do 10 dni roboczych

c) Wycena maszyn i urządzeń o wartości do 250.000 zł – do 10 dni roboczych

d) Wycena maszyn i urządzeń o wartości od 250.001 do 500.000 zł – do 13 dni roboczych

e) Wycena wartości maszyn i urządzeń pow. 500.000 zł oraz pozostałe niewymienione usługi – termin ustalany indywidualnie z Motocontroler przed złożeniem zlecenia.

4. Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z powodu siły wyższej i przyczyn niezależnych od Motocontroler.

5. Z zastrzeżeniem granic odpowiedzialności wynikających z przepisów prawa, Motocontroler nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w szczególności w zakresie, w którym związane jest z:

a) Błędną lub niepełną informacją o miejscu, w którym znajduje się przedmiot Usługi,

b) Błędną lub niepełną informacją dotyczącą danych kontaktowych do osoby, która ma prawo dysponować obiektem podczas wykonywania Usługi

c) niemożliwością nawiązania kontaktu z osobą, w której władaniu jest przedmiot Usługi, nieudostępnieniem przedmiotu Usługi Ekspertowi/Rzeczoznawcy na czas i w sposób wymagany dla wykonania Usługi, brakiem dokumentów identyfikacyjnych (dow. rej., karta poj., faktura zakupu, etc.), a koniecznością oczekiwania na możliwość skorzystania ze stanowiska diagnostycznego/urządzeń pomiarowych/etc. lub uzyskania danych od producenta, warsztatu, etc.

 

 

§ 6 Odpowiedzialność za jakość

1. Motocontroler stara się wykonywać Usługi z dołożeniem należytej staranności.

2. Motocontroler odpowiada wobec konsumentów za jakość na podstawie przepisów o rękojmi określonych w art. 638 w zw. z art. 556 i n. KC.

3. Reklamacje konsumentów należy kierować w formie pisemnej na adres Motocontroler tj. M PROJEKT Dawid Badura, ul. Biskupińska 23/D, 30-732 Kraków, lub w formie mailowej na adres email: kontakt@motocontroler.com .

4. Celem rozpatrzenia reklamacji konsument powinien, jeżeli jest to możliwe dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup lub numeru zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz opisać stwierdzone wady, jak również wskazać czego żąda w związku ze składaną reklamacją.

5. Motocontroler rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub w tym terminie wskaże braki reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Motocontroler a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla m. Krakowa.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Motocontroler a Klientem niebędącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla m. Krakowa.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 7 Zastrzeżenia ograniczające dotyczące zamówienia

1. Motocontroler nie weryfikuje prawdziwości udostępnionych przez Klienta informacji, dokumentacji, jak i aspektów prawnych i własności, w tym nie weryfikuje baz danych pojazdów skradzionych. Motocontroler nie odpowiada za nieprawdziwości lub niekompletności udostępnionej przez Klienta dokumentacji.

2. Wszelkie ekspertyzy, raporty, wnioski i inne efekty Usług, wykonywane są na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia, dostarczonej dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu.

3. Usługi nie obejmują badania istnienia wad ukrytych i prawnych.

4. O ile w zakresie Usługi nie stwierdzono inaczej przyjmuje się, iż:

a) Nie weryfikowano roku produkcji pojazdu. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Klienta/okazaną dokumentację,

b) nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej obiektu będącego przedmiotem Usługi Rzeczoznawczej,

c) nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu,

d) nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu oraz zewnętrznych bazach danych. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

e) w przypadku Usługi dotyczącej wyceny wartości obiektu:

1) służy ona wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

2) podana w wycenie wartość nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.